Teollisuusliiton valtuuston syyskokous 25. -26.11.2021 Paasitornissa Helsingissä.

Jäsenmaksu alenee, palvelu paranee

Teollisuusliiton jäsenmaksu vuonna 2022 on tasan 1 prosentti. Se sisältää Avoimen työttömyyskassan 8 euron jäsenmaksun.

26.11.2021

Teollisuusliiton valtuusto päätti 25. marraskuuta ensi vuoden jäsenmaksun. Se on täsmälleen yksi prosentti jäsenten ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Teollisuusliiton jäsenmaksu alentuu nyt neljättä vuotta peräkkäin. Pudotus on tällä kerralla selvästi aikaisempaa suurempi, 0,33 prosenttiyksikköä.

Liiton jäsenmaksu sisältää Avoimen työttömyyskassan A-kassan jäsenmaksun, joka vuonna 2022 on 8 euroa kuukaudessa. Teollisuuden työttömyyskassan, Rakennuskassan ja työttömyyskassa Finkan sulautumisena perustettu A-kassa aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Jäsenten ei tarvitse tehdä muutoksessa mitään, vaan jäsenyys siirtyy automaattisesti ja katkoksetta uuteen A-kassaan.

Jäsenmaksun alentuessa sekä liitto että työttömyyskassa aikovat parantaa palvelujaan. Yhtenäinen ja aikaisempaa laajempi toiminnallinen pohja tarjoaa siihen hyvät edellytykset. Liiton puolella tavoitteena on entistä parempi edunvalvonta ja järjestötoiminta sekä yhteistyö jäsenten ja luottamushenkilöiden kanssa. A-kassassa tavoitteena on olla entistä paremmin jäsenten tavoitettavissa ja hoitaa etuusasioiden käsitteleminen erinomaisen sutjakasti.

AMMATTIOSASTOJEN JÄSENMAKSUPALAUTUS ENNALLAAN

Teollisuusliiton ammattiosastojen osuus jäsenmaksutulosta on 0,18 prosenttia. Osuus on sama kuin tänäkin vuonna.

Ammattiosastojen jäsenmaksupalautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ole hyväksynyt vuoden 2017 ylimääräisen liittokokouksen ja liiton kevätvaltuuston vuonna 2021 hyväksymiä ammattiosaston mallisääntöjä ja rekisteröinyt niitä Patentti- ja rekisterihallitukseen. Toiseksi palautusta ei makseta, jos ammattiosasto ei ilman hyväksyttävää syytä ole toimittanut sääntöjen mukaista toimihenkilöilmoitusta liittoon 28.2.2022 mennessä. Kolmanneksi ammattiosaston hallituksen pitää olla sääntöjen mukaan valittu, jotta jäsenmaksupalaute voidaan maksaa.

TOIMINNAN PAINOPISTEET

Teollisuusliiton pitkän tähtäimen tavoitteet eli strategia hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 2017. Kuluvan vuoden aikana strategian tavoitteet jäsenneltiin uudestaan, jotta ne niveltyvät paremmin yhteen liiton toiminnan kanssa.

Liiton toiminnalliset tavoitteet on uudessa jäsentelyssä jaettu neljään välineeseen, jotka ovat työmarkkinatoiminta, yhteiskuntavaikuttaminen, järjestöllinen vahvuus sekä mahdollistajat, jotka tukevat edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Mahdollistajia ovat korkea järjestäytymisaste, laadukas jäsenpalvelu, aktiiviset ja koulutetut luottamushenkilöt, aktiivinen viestintä, vahva ja kestävä taloudellinen tilanne sekä ammattitaitoinen henkilöstö

Tältä pohjalta valtuusto päätti, että Teollisuusliiton toiminnan painopisteet vuonna 2022 ovat jäsenten aktivoiminen, työehtosopimusten aseman vahvistaminen, työelämän oikeuksien parantaminen ja ammattiosastojen uudistaminen.

JÄSENTEN AKTIVOIMINEN

Jäsenten aktivoimisen tavoitteena on se, että jäsenet sitoutuvat yhteiseen edunvalvontaan ja tietävät, miten liitto toimii.

Välineitä tavoitteen saavuttamiseen ovat esimerkiksi omien työehtojen puolesta käytävät kampanjat sekä tes-kampanjan Tee elämäsi soppari jatkaminen siten, että sen pääteemat ovat edunvalvonta ja jäsenhankinta. Ne lisäävät liiton näkyvyyttä työpaikoilla ja julkisuudessa. Muita toimenpiteitä muun muassa ovat jäsenten kannustaminen osallistumaan Murikan tarjoamaan koulutukseen, liiton tarjoaman työllisyyspalvelun parantaminen, liiton jäsenten yhteiskunnallinen aktiivisuus, uusien jäsenten hankkiminen ja olemassa olevista jäsenistä kiinni pitäminen, oppilaitostiedottaminen ja liiton jäsenpaneelin käyttäminen erilaisten kyselyjen tekemiseen.

Vuoden aikana valmistaudutaan myös vuonna 2023 järjestettävään liittokokoukseen ja liittokokousvaaleihin. Jäseniä kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan, sillä jäsenten aktiivisuus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin liittokokous onnistuu tehtävässään määritellä liiton tulevaisuuden toiminnan suuntaviivat.

TYÖMARKKINATOIMINTA

Työmarkkinatoiminnan tavoitteena vuonna 2022 on se, että työehtosopimukset ovat tulevaisuudessakin yleissitovia, valtakunnallisia ja liiton neuvottelemia. Vahva neuvotteluasema saavutetaan vain, kun järjestäytymisaste on korkea.

Käynnissä olevalla työehtosopimuskierroksella jäsenten palkkakehityksen ja ostovoiman kasvun turvaavien palkkaratkaisujen lisäksi tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa luottamusmiesten aseman ja koulutusoikeuksien varmistaminen kaikissa olosuhteissa

Työmarkkinatoiminnan toimenpiteisiin sisältyy jäsenten ja luottamushenkilöiden tiedon ja ymmärryksen lisääminen työehtosopimuksista sekä aktiivinen osallistuminen julkiseen keskusteluun. Siinä tavoitteita ovat työehtosopimusjärjestelmän myönteisten vaikutusten, kuten työrauhan ja vakauden esiin nostaminen sekä väärien väitteiden torjuminen ja korvaaminen oikealla tiedolla. Muista toimenpiteistä esimerkki on kilpailijamaiden työehtosopimustoiminnan ja palkkakehityksen seuraaminen.

Työehtosopimuskierroksesta tehdään loppuanalyysi, jonka tulokset hyödynnetään neuvottelutoiminnan kehittämisessä.

YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Teollisuusliitto edistää jäsentensä asemaa vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon, virkamiesvalmisteluun, mediaan ja yleiseen mielipiteeseen. Yhteiskuntavaikuttamiseen sisältyy kansainvälisyys. Liitto antaa lausuntoja ja vaikuttaa lakien ja sopimusten valmisteluun myös Euroopan unionissa. Tämän rinnalla SAK on edelleen yksi liiton vaikutuskanavista.

Ensi vuonna tavoitteena on työehtosopimusten aseman vahvistaminen ja työelämän oikeuksien parantaminen. Liitto tähtää siihen, että minimityöehdot ovat liittojen neuvottelemia. Sen lisäksi halutaan parantaa luottamusmiesten neuvotteluoikeutta ja luoda työnantajille velvollisuus neuvotella aidosti. Yleissitovuuden määrittelyn pitäisi tapahtua aikaisempaa vahvemmin työntekijöiden järjestäytymisen mukaan. Yrityskohtaisten työehtosopimusten asema halutaan selkiyttää.

Maan hallituksen ohjelmaan sisältyy toistaiseksi toteuttamista vailla olevia työelämätavoitteita. Liitto pitää yhteyttä hallitusryhmiin ja vaikuttaa siihen, että nämä tavoitteet etenisivät.

Liiton Teollisuuspoliittinen ohjelma päivitetään seuraavalle liittokokouskaudelle. Vuoden aikana aloitetaan myös valmistautuminen seuraaviin eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on äänestysaktiivisuuden nostaminen.

JÄRJESTÖLLINEN VAHVUUS

Teollisuusliitto on järjestönä sitä vahvempi, mitä enemmän ja sitoutuneemmin jäsenet osallistuvat toimintaan. Ensi vuonna kehittämiskohteena on ammattiosastojen toiminnan vahvistaminen ja uudistaminen. Tavoitteena on luoda ammattiosastoja, joissa jäsenten edunvalvonta on korkealla tasolla.

Käytännön toimenpiteistä esimerkki on alueellisten Tulevaisuuden ammattiosasto -tilaisuuksien järjestäminen. Niissä käytyjen keskustelujen pohjalta valmistellaan vuoden 2023 liittokokoukselle asiakirja ammattiosastojen tulevaisuudesta. Liittokokous käsittelee myös liiton säännöt ja ammattiosastojen mallisäännöt, mitä varten tehdään tarvittavat valmistelut.

Muita toimenpiteitä ovat ammattiosastojen aktiiveille tarkoitetun järjestämiskoulutuksen uudistaminen, Ay-klinikoiden ja Toiminnan pulssi -tilaisuuksien järjestäminen, ammattiosastojen yhdistymisten tukeminen sekä ammattiosastojen toiminnasta kertominen Tekijä-lehdessä.

Vuoden aikana valmistaudutaan yhdistyslain tulevaan uudistamiseen.

Vuoden alussa toimintansa käynnistää seitsemän aluekeskusta. Ne sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

TALOUSARVIO

Liiton varsinaisen toiminnan kulujäämän arvioidaan vuoden 2022 talousarviossa olevan 56,8 miljoonaa euroa. Sen arvioidaan kasvavan 12,5 miljoonaa euroa vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Kasvu on seuraus siitä, että liitto vakuuttaa jäsenensä työttömyyden varalta Avoimessa työttömyyskassassa A-kassassa.

Kun varsinaisen toiminnan tuotoista vähennetään jäsenmaksutuotot, jää sijoitustoiminnan tuotoilla katettavaksi 22 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan tulokseksi arvioidaan noin 44 miljoonaa euroa. Näin ollen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 22 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

AMMATTIOSASTOJEN ESITYKSET

Valtuusto sai 10 ammattiosastola yhteensä 43 esitystä. Valtuuston vastaukset lähetetään esitykset tehneille ammattiosastoille.

Valtuusto vahvisti vuoden 2023 liittokokousvaalien äänestys- ja vaalijärjestyksen ja liiton hallituksen kautta käsittelyyn tulleet muutokset liiton hallintoelimissä.

TEKSTI PETTERI RAITO
KUVA KITI HAILA