Palkanmaksuvelvollisuus sähkökatkosten ajalta

27.1.2023

KOONNUT ASKO-MATTI KOSKELAINEN
KUVA JANI LAUKKANEN

Jos sähkön saantia joudutaan rajoittamaan, työnteko saattaa estyä. Miten silloin maksetaan palkkaa?

Sota Euroopassa ja poikkeuksellinen tilanne energiamarkkinoilla ovat lisänneet sähkön saatavuuteen liittyviä epävarmuuksia. Fingrid on arvioinut, että kuluvana talvena sähkön tuonti ja tuotanto eivät välttämättä riitä vastaamaan sähkön kysyntään Suomessa.

Fingrid voi joutua tilapäisesti rajoittamaan sähkön kuluttamista, jotta koko Suomen voimajärjestelmän luotettava toiminta voidaan varmistaa hetkellisestä sähköpulasta huolimatta. Tämän on arvioitu tarkoittavan muun muassa alueellisia kahden tunnin sähkökatkoja, jotka voivat johtaa työnteon estymiseen työpaikalla.

TYÖNTEON ESTYMINEN TYÖNANTAJASTA JOHTUVASTA SYYSTÄ

Jos työnteon katsotaan estyvän työnantajasta johtuvasta syystä, työnantajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa työntekijälle palkka koko ajalta. Työsopimuslain säännöksen mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita.

Työnantajasta johtuviksi katsotaan tilanteet, jossa työsuorituksen estyminen johtuu välittömästi työnantajan toimenpiteistä tai toimimattomuudesta. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa puutteet työn järjestelyissä tai tarvikkeiden tai raaka-aineiden puuttuminen aiheuttavat katkoja toiminnassa. Työnteon estymisen katsotaan johtuvan työnantajasta myös silloin, jos työnteon estyminen olisi ollut vältettävissä ilman olennaisia vaikeuksia.

TYÖNTEON ESTYMINEN OSAPUOLISTA RIIPPUMATTOMASTA SYYSTÄ

Työnteko voi estyä myös osapuolista riippumattomasta syystä. Työsopimuslain mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Myös esimerkiksi häiriöt sähkönjakelussa voivat muodostaa osapuolista riippumattoman työnteon esteen.

Sähköpulan riski tulevana talvena on jo ennakolta työnantajien tiedossa. Lisäksi työnantaja voi joissain tapauksissa saada jo ennakolta tiedon tulevasta sähkökatkoksesta ja sen ajankohdasta, jolloin siihen voi olla mahdollista varautua teknisesti tai työn järjestelyin.

TYÖNTEKIJÄN TULEE OLLA TYÖNANTAJAN KÄYTETTÄVISSÄ

Saadakseen palkan työnteon estymisen ajalta työntekijän tulee olla työnantajan käytettävissä. Työnantaja voi kuitenkin vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta esteen ajaksi.

Työntekijälle maksetaan lähtökohtaisesti normaalia työsopimukseen tai työehtosopimukseen perustuvaa palkkaa työnteon estymisen ajalta. Alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä palkanmaksusta työnteon estymistilanteissa.

Lue lisää täältä.