Teollisuusliiton valtuuston syyskokous 28.-29.11.2019 Helsingissä Paasitornissa. Kuvassa oikealta: Ari Saukkokoski, Tommi Sauvolainen, Heikki Seppälä ja Miia Soininen.

Industrifackets fullmäktige tar sikte på 2020-talet

Industrifacket lägger fokus på tre områden under 20-talets första år. Det handlar om organisering, utbildning och ett lyckat genomförande av kollektivavtalsförhandlingarna som inleddes i höst.

HÖSTFULLMÄKTIGE 28–29.11 2019

Organisering är fackets grundpelare. Trots det har medlemsantalet sjunkit samtidigt som antalet anställda minskat inom flera branscher.

Industrifackets fullmäktige lade ett mål att kurvan över medlemsantalet ska peka uppåt från och med nästa år. Under pågående kongressperioden det vill säga fram till 2023 ska 1) Antalet medlemmar i arbetslivet öka med sex procent i jämförelse med läget 2019 2) Antalet huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige ökar med 10 procent i jämförelse med läget 2018 och 3) Minst hälften av de studerande som går en utbildning som riktar sig på arbete inom Industrifackets branscher ansluter sig som studerandemedlemmar.

FLER KONTAKTER PÅ ARBETSPLATSERNA

Den vanligaste orsaken till att en person inte gått med i facket är att ingen erbjudit medlemskap. Därför kommer Industrifacket att öka antalet personliga kontakter med personer som jobbar inom Industrifackets arbetsplatser.

Medlemskap och organisering tas alltid på tal i samband med besök på arbetsplatserna.

Industrifackets anställda kommer att satsa speciellt på besök i företag med färre än 50 anställda. Besöken planeras och genomförs i samarbete med förtroendemännen och fackavdelningarna.

Samtidigt vill man utveckla och utöka kampanjarbetet i med yrkesutbildningsenheterna.

År 2020 väljs det förtroendemän inom de flesta av förbundets branscher. Arbetarskyddsvalet pågår som bäst och fortsätter fram till årsskiftet. För att försäkra oss om att verksamheten även i framtiden håller hög nivå, är det ytterst viktigt att de förtroendevalda deltar i utbildning som ger dem förutsättningar att sköta sitt förtroendeuppdrag på bästa möjliga sätt.

Från och med nästa år kommer också arbetarskyddsfullmäktige att få ett eget nyhetsbrev med information.

Industrifackets ordförande Riku Aalto.

MEDLEMSAVGIFTEN MINSKAR IGEN

Fullmäktige beslöt under sitt höstmöte  om medlemsavgiften för år 2020. Totalsumman kommer att ligga på 1,35 procent av lönen. Helheten består av fackets och arbetslöshetskassans medlemsavgifter.

Fackets andel ligger på en procent, av vilket 0,82 procent går till förbundet och 0,18 procent till fackavdelningen.

Medlemsavgiften i Industrins arbetslöshetskassa sjunker i jämförelse med 2019. Finansinspektionen har säkerställt att medlemsavgiften för nästa år ligger på 0,35 procent.

Helhetsavgiften för nästa år är alltså 1,35 procent, då den år 2019 har varit 1,45 procent. Medlemsavgiften betalas på basen av löneinkomst och annan jämförbar inkomst före skatt.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från medlemsavgifter.

EGENANSTÄLLDA MEDLEMMAR, STÖDMEDELMMAR OCH STUDERANDE

Medlemsavgiften för egenställda yrkesutövare kommer att vara 35 euro per månad år 2020, i enlighet med fullmäktiges beslut.

Stödmedlemmarnas medlemsavgift för nästa år är en procent. Avgiften betalas ur de inkomster som förvärvats i arbete inom Industrifackets avtalsbranscher eller liknande inkomst.

Fackavdelningarnas studerandemedlemmar är befriade från att betala medlemsavgift.

NILOSAARI VALD TILL ANDRA VICE ORDFÖRANDE

Industrifackets fullmäktigemöte har den 28 november valt Jari Nilosaari till 2. vice ordförande för Industrifacket. Nilosaari har tidigare varit 3. vice ordförande för förbundet.

Innan förbundsfusionen var Nilosaari ordförande för Träfacket. Den tredje vice ordförandeposten fylls inte i nuläget.

Jari Nilosaari och ekonomichef Ulla Hopponen.

Industrifackets tidigare 2. vice ordförande Heli Puura lämnade sin post 2019 efter att hon blivit vald till direktör för avdelningen för anställningsvillkor vid Finlands fackföreningars centralorganisation FFC.

Posten som 3. vice ordförande fylls inte i nuläget på styrelsens förslag, som fullmäktige godkänt.

52 MOTIONER

Industrifackets fullmäktige behandlade sammanlagt 52 motioner, som skickats in av 25 fackavdelningar.

Fackavdening 228 Pedersöre Metallabetare hade lämnat in en motion som berörde förbundets svenskspråkiga kommunikation:

Vi föreslår att Industrifacket ser till att information på både svenska och finska läggs ut samtidigt på hemsidorna. Ofta kommer finskspråkig info flera dagar före, men den kan vi inte godkänna. Allt är lika viktigt på båda spåken.

Svaret lyder: I regel publiceras informationen på Industrifackets webbplats både på finska och på svenska. De ringa svenskspråkiga personalresurserna och anlitandet av utomstående översättningsbyråer försvårar i vissa fall det att materialen skulle vara färdigt för publicering på båda språken. De strama tidtabellerna orsakar extra utmaningar i vissa fall, vilket leder till att svenskspråkig information inte publiceras samtidigt som finskspråkig. Förbundet strävar efter att även i framtiden ska både finsk- och svenskspråkigt material finnas tillgängligt på nätet samtidigt i mån av möjlighet.

Förutom motionen av avdelning 228 presenterades det också bland annat en motion om att Industrifacket, i samarbete med FFC, utreder hur man kan begränsa överförandet av arbetstagare från ett kollektivavtal till ett annat. Fullmäktige tog beslutet att Industrifacket tar initiativ till ett samarbete med FFC i frågan. Efter att utredningen är färdig är målet att man påverkar lagstiftningen på ett sätt som gynnar arbetstagarna.

Det uttrycktes också bland annat en önskan om att införa en kurs i retorik i Murikkainstitutets kursutbud.

Svar på fackavdelningarnas motioner kommer att skickas till avdelningarna.

TEXT PETTERI RAITO OCH JOHANNES WARIS 

FOTO KITI HAILA