Svagare trygghet för anställda vid mindre företag – ”Leder till att man kan byta ut anställda då det blivit dyra”

16.4.2024

TEXT TIIA KYYNÄRÄINEN 
ILLUSTRATION EMILIE UGGLA
ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS

Regeringen är i färd med att slopa samarbetslagen för företag som anställer under 50 personer. Det innebär att en större grupp anställda blir utan det skydd som lagen erbjuder.

I regeringsprogrammet har regeringen skrivit in en lång rad åtgärder som ska förbättra läget för små och medelstora företag.

Industrifackets jurist Jenniveera Tabell tror inte att förändringen skulle förbättra småföretagens verksamhetsmöjligheter. Det skulle i själva verket kunna ha motsatt effekt då skicklig arbetskraft söker sig till tryggare jobb på större företag.

Regeringen vill att ett företag ska anställa minst 50 personer för att vara bundet av lagen om skrivningarna i lagen om samarbete på arbetsplatsen. I nuläget gäller lagen på företag med 20 anställda.

”Lagen kan leda till situationer där man kan byta ut anställda då det blivit dyra, de har hälsoproblem eller är enligt arbetsgivaren jobbiga av någon annan orsak”, säger  Industrifackets jurist Jenniveera Tabell. FOTO KITI HAILA

– Det skulle innebära att en stor grupp arbetstagare skulle stå utan det skydd som lagen erbjuder i då det förekommer förändringar på arbetsplatsen. Hur arbetstagarna behandlas i sådana situationer skulle hänga godtyckligt på arbetsgivaren, säger Tabell.

I Finland finns mer än 400 000 företag som anställer färre än tio personer och 16 000 företag som anställer färre än 50 personer.

Redan i nuläget befinner sig hundratusentals anställda i en situation där lagen om samarbete på arbetsplatsen inte skyddar dem. Den här gruppen kommer att växa ytterligare.

EN TRYGGHET FÖR ANSTÄLLDA

Avsikten med samarbetslagen är bland annat att trygga att de anställda får tillräckligt med information vid rätt tidpunkt. Lagen ska också trygga personalens möjlighet att påverka beslut som berör deras arbete, arbetsmiljö eller ställning i företaget. Det gäller framför allt då omställningsförhandlingar pågår i företaget.

Lagen bestämmer till exempel om i vilka situationer arbetsgivaren måste inleda omställningsförhandlingar med personalen, när de ska inledas, vad man förhandlar om och hur länge förhandlingarna ska pågå.

– Det följer ett visst schema. För att allt ska gå rätt till måste arbetsgivaren noggrant följa kraven i samarbetslagen, säger Tabell.

– Om man inte förhandlar så leder det till att arbetsgivaren rätt så fritt kan föra fram ekonomiska och produktionsrelaterade grunder för uppsägningar och andra förändringar. När lagen inte gäller så finns det inte ett krav på att söka alternativa tillvägagångssätt som skulle vara bättre för arbetstagarna.

Då kan det handla om tusentals euro per anställd.

Då företaget inte måste följa kraven på samarbete på arbetsplatsen leder det till att varje arbetstagare får stå för sig själv i förhållande till arbetsgivaren. Enligt Tabell leder det här ofta till att man i personalen inte i god tid får information om helhetssituationen i företaget.

– Det är alltid svårare att kontrollera något i efterhand då det redan har hänt.

Dessutom kan lagen handla om pengar när det kommer till de anställda.

– Brott mot lagen leder till sanktioner. Varje anställd får kompensation och då kan det handla om tusentals euro per anställd.

SKYLDIGHET ATT ÅTERANSTÄLLA FÖRSVINNER I SMÅ FÖRETAG

En omfattande förändring i regeringens lagförslag för företagens del är att regeringen föreslår att minimilängden på omställningsförhandlingarna halveras.

I nuläget beror minimitiden på orsaken till omställningsförhandlingarna och antalet personer som omställningen berör. Till exempel i företag med under tio anställda är minimitiden 14 dagar.

– En ändring i det här systemet förutsätter att de anställda förbereder sig på att trygga sin ekonomi. När arbetslöshetsskyddet försvagas i både euro och tid samtidigt som den sociala tryggheten försämras leder det till att människors utkomst kan försvåras avsevärt.

Arbetstagarna hamnar i en mycket underordnad ställning.

I småföretag som anställer färre än 50 personer ska skyldigheten att återanställa slopas, menar regeringen. Det innebär att en person som blivit uppsagd inte erbjuds jobb inom en viss tid om situationen i företaget förändrats.

– Det leder till situationer där man kan byta ut anställda då det blivit dyra, de har hälsoproblem eller är enligt arbetsgivaren jobbiga av någon annan orsak, säger Tabell.

– Det bidrar i sin tur till att kontinuiteten i anställningen lider. Det räcker inte längre med att en anställd sköter sitt jobb i enlighet med arbetsavtalet utan man ska vara behaglig och, ödmjuk och ur arbetsgivarens syn lydig. Arbetstagarna hamnar i en mycket underordnad ställning.

PROBLEM FÖR SMÅFÖRETAG

Regeringen vill genom lagändringarna enligt egen utsago riva hinder till att anställa och förbättra verksamhetsmöjligheterna för små och medelstora företag.

Ett argument som dyker upp med jämna mellanrum är att det för företagare är en stor tröskel anställa en första arbetstagare till företaget.

– Jag anser inte att problemet finns i att man inte skulle kunna säga upp en anställd på grund av individuella orsaker rätt snabbt. Redan nu är prövotiderna långa och uppsägningstiderna korta, säger Tabell.

– Det är sant att det finns en tröskel för många företagare att göra sin första anställning men jag anser inte att problemet är att man inte skulle kunna bli av med arbetstagaren rätt snabbt utan de ekonomiska skyldigheter som arbetsgivare har.

Ju mindre trygghet de anställda i småföretag njuter av, desto mindre lockande arbetsplatser blir de.

Lagändringarna innebär att det skydd som anställda i små företag förändras. Det kan ha en stor inverkan för företagen.

– Ju mindre trygghet de anställda i småföretag njuter av, desto mindre lockande arbetsplatser blir de. Folk söker sig till större företag, det vill säga företag med över 50 anställda, där det är tryggare, säger Tabell.

– I framtiden kanske bara sådan arbetskraft som inte får något annat söker sig till småföretagen. Det är knappast en fördel för små företag, säger Tabell avslutningsvis.