Lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden käsittely tiukentuu

TEKSTI TIIA KYYNÄRÄINEN

KUVITUS EMILIE UGGLA

Syöpädirektiivin muutokset pantiin täytäntöön huhtikuun 2024 alusta.

Eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen pitkäaikainen hanke suojella työntekijöitä paremmin lisääntymisterveydelle vaarallisilta aineilta eteni reippaasti. Lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet siirtyivät syöpädirektiivin piiriin, jolloin niihin kohdistuu tiukempaa säätelyä työpaikoilla. Säädökset koskevat H360 -aineita, esimerkiksi teollisuusbensiiniä, häkää ja lyijy- sekä elohopeayhdisteitä.

Direktiivin muutokset toimeenpannaan muuttamalla ASA-lakia ja valtioneuvoston asetusta syöpävaarallisista tekijöistä työssä. Molempien nimet laajenevat samalla.

– Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttavilta, perimää vaurioittavilta ja lisääntymiselle vaarallisilta tekijöiltä pitää ensisijaisesti toteuttaa altistumista vähentämällä, turvallisia työmenetelmiä käyttämällä sekä rakenteellisin ja teknisin suojelutoimenpitein, Teollisuusliiton työympäristoasiantuntija Jenni Uljas kertoo.

– Mikäli altistumista ei voida estää tällaisilla torjuntatoimenpiteillä, on käytettävä henkilökohtaisia suojelutoimenpiteitä, kuten henkilönsuojaimia.

Jatkossa lisääntymisterveydelle vaarallinen aine on korvattava vähemmän vaarallisella aineella ja työnantajan pitää pystyä perustelemaan viranomaiselle, miksi kyseisiä aineita ei ole korvattu vähemmän vaarallisilla.

Mikäli korvaaminen ei ole mahdollista, pitää käyttää suljettua järjestelmää.

Työnantajalle tulee velvollisuus luetteloida myös lisääntymisterveydelle vaarallisille aineille altistuneet työntekijät ja altistumistiedot.

Samoin lisääntymiselle vaarallisiin tekijöihin tulee tarkempia velvoitteita liittyen tarjottavaan suojavaatetukseen ja suojavälineisiin.

– Työnantajalle tulee velvollisuus luetteloida myös lisääntymisterveydelle vaarallisille aineille altistuneet työntekijät ja altistumistiedot. Nämä luettelot pitää säilyttää viisi vuotta ja pyynnöstä toimittaa tiedot viranomaiselle. ASA-rekisteriin ilmoitetaan kuitenkin jatkossakin vain syöpävaarallisille aineille altistuneet työntekijät.

SYÖPÄVAARALLISTEN AINEIDEN RAJA-ARVOJA EI SAA YLITTÄÄ

Uljas muistuttaa, että syöpä ottaa kehittyäkseen vuosikymmeniä, jonka takia on perusteltua säilyttää altistumistietoja pitkään. Lisääntymisterveydelle vaarallisilla aineilla ei vastaavaa perustetta ole.

– Toivoisimme kuitenkin, että nekin saataisiin jatkossa ASA-rekisteriin, jolloin altistumistietoja voitaisiin käyttää tutkimuskäyttöön.

Toinen poikkeus velvoitteissa koskee minimointivelvoitetta. Riski sairastua syöpään kasvaa aina altistumisen lisääntyessä ja siksi syöpävaarallisille aineille altistuminen pitää saada niin pieneksi kuin suinkin mahdollista. Syöpävaarallisten aineiden raja-arvot kertovat tason, jota ei saa missään oloissa ylittää. Se ei kuitenkaan vähennä tarvetta minimoida altistumista.

– Suurimmalla osalla lisääntymisterveydelle vaarallisia aineita ajatellaan kuitenkin olevan turvallinen taso, joten niiden kanssa riittää se, että pysytään aina raja-arvon alapuolella. Tästä poikkeuksena ovat lyijy ja muut sellaiset aineet, joille ei ole tiedossa olevaa turvallista rajaa.

Lisääntymiselle vaarallisten tekijöiden sisällyttäminen syöpädirektiivin kansallisiin täytäntöönpanosäädöksiin vaikuttaa myös lisääntymisterveysasetukseen, joka tullaan korvaamaan uudella asetuksella.