Ordförande Riku Aalto, fullmäktigeordförande Jarmo Markkanen och förbundets 1. vice ordförande Turje Lehtonen.

Vi ser till att nå ett historiskt högt valdeltagande

Kongressvalet och förbundskongressen bestämmer riktningen för Industrifacket för de fem följande åren. Förbundets kongressval intresserar också på arbetsgivarsidan.

Industrifacket är en demokratisk organisation där medlemmarna är de högsta beslutsfattarna.

– Förbundskongressen ger medlemmarna chansen att bruka den här makten. Där ingår rätten att ställa upp och rösta i kongressvalet.

– Ju fler kandidater och högre valdeltagande desto mer väger medlemmarnas röst i fackförbundet och därmed också förbundets möjligheter att påverka i sin verksamhetsmiljö, säger ordförande Riku Aalto.

Aalto vill understryka att varje röst har betydelse.

– Om valdeltagandet blir lågt lägger man nog märke till det på arbetsgivarsidan, i politiska partier och i samhället i stort. Då ställs frågan till oss: Vem representerar ni egentligen när det inte ens verkar finnas intresse bland era medlemmar?

– Vi vill undvika en sådan situation. Vi måste ha det starka mandat som ett högt valdeltagande ger oss för att vi ska ha en bra ställning som förhandlare och samhällspåverkare, så att vi kan driva våra medlemmars intressen.

KONGRESSVAL I MARS, SJÄLVA KONGRESSEN I MAJ

Kongressvalet sker 10–31.3.2023. Industrifackets förbundskongress samlas i Tammerfors-huset 22–24.5.2023. Industrifackets medlemmar väljer 442 delegater som ritar riktlinjerna för följande kongressperiod.

– Medierna fokuserar kanske på personval men kongressens viktigaste innehåll är de linjer som medlemmarna stakar fram.

– Kongressen är en fin tillställning som ger kraft. De kongressombud som medlemmarna valt berättar sina åsikter, hur väl man har skött ärenden och hur man borde sköta dem. På kongressen diskuterar, bedömer och kritiserar man. Så uppstår medlemsdemokrati och den linje som styr förbundets verksamhet, konstaterar Aalto.

VILL NI HA ETT NYTT KONKURRENTSKRAFTSAVTAL

Industrifackets 1. vice ordförande Turja Lehtonen tvekar inte då han svarar på frågan om vad han skulle säga till en medlem som undrar om det spelar någon roll om hen röstar i kongressvalet.

– Vill du ha ett nytt ”kiky-avtal”? Om inte så ska du absolut rösta i kongressvalet.

”Kiky” eller konkurrenskraftsavtalet tvingades med hot på arbetstagarna under Sipiläs regering 2016. Det innebar bland annat 24 timmar obetalt arbete och höjda socialförsäkringsavgifter för arbetstagarna.

– Industrifackets mandat till att bevaka medlemmarnas intressen och förhandla om kollektivavtal grundar sig på valdeltagandet i kongressvalet. Varje röst behövs för att valdeltagandet ska bli som högt som möjligt, säger Lehtonen.

Vi behöver varje medlems röst i kongressvalet för att medlemmarna kan visa att det är intresserade av och vill påverka i sitt fackförbund.

Lehtonen anser att arbetsgivarsidans strävan efter att försvaga facket har att göra med att det bland en del finns en uppfattning om att Industrifacket och fackföreningsrörelsen inte har det som krävs för att driva medlemmarnas intressen.

– Vi behöver varje medlems röst i kongressvalet för att medlemmarna kan visa att det är intresserade av och vill påverka i sitt fackförbund.

Industrifacket har nu fem år på nacken och förbundet har befäst sin roll som Finlands största fackförbund. Lehtonen vill lyfta fram fackavdelningarnas roll.

– Kongressen är också en gyllene chans för fackavdelningarna att synas, höras och vara i kontakt med medlemmarna. Om avdelningarna tar vara på chansen får de nya aktiva i sina led och sätter fart på verksamheten, sammanfattar Lehtonen.

LÄTT ATT RÖSTA

Ordförande för Industrifackets fullmäktige, Jarmo Markkanen berättar att man har gjort det lätt att lägga sin röst i kongressvalet.

– Det väljs kongressombud från varje avtalsbransch. Jag är säker på att alla kan hitta en bra kandidat om man lite orkar leta och fundera över vem man vill att ska representera en på kongressen.

– Medlemmarna kan rösta antingen elektroniskt eller per post. Alla medlemmar får materialet hemskickat per post.

– Jag är en hockeykille och måste förstås påpeka att man genom att rösta deltar i en utlottning där man kan vinna ett eget bås på hockey-VM som pågår samtidigt som kongressen i Tammerfors, säger Markkanen.

Vi ska göra historia.

Markkanen har en klar bild av förbundskongressens betydelse.

– Kongressen är Industrifackets motor som rivstartar med valet. Kongressen drar riktlinjerna enligt vilka fullmäktige styr förbundets verksamhet följande fem åren.

– Vi ska göra historia när det kommer till valdeltagandet. Vi ska visa att vi är Finlands största fackförbund. Då kanske de också på arbetsgivarsidan blir förundrade över styrkan vi visar.