Juha Sutinen: Työn aiheuttama kuormitus kuriin työpaikalla

Työ kuormittaa aina, mutta onko kuormitus liiallista? Tämä on kysymys, mihin työpaikoilla pitää osata vastata.

Työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan hyvällä johtamisella, jatkuvalla ammattitaidon ylläpitämisellä ja laajalla työterveyshuollolla. Myös kuormitustekijöitä voidaan hallita ja vähentää laadukkaalla johtamisella ja kartoituksilla.

Käytännön työkaluja kuormitusta määriteltäessä ovat työterveyshuollon työpaikkaselvitys, ikäkausitarkastukset sekä työn vaarojen selvitys ja arviointi. Kuormituksen selville saamiseksi on työn tekijän oltava avoin ja kerrottava omat tuntemukset työstä. Tämän jälkeen työpaikalla voidaan ryhtyä kehittämään työskentelyä vähemmän kuormittavaan suuntaan.

Työn aiheuttama kuormitus voidaan karkeasti jakaa kahteen osa-alueeseen eli fyysiseen ja psyykkiseen kuormitukseen.

Fyysistä kuormitusta aiheuttavat hankalat työasennot, käsin tehtävät nostot, toistot ja näyttöpäätetyö. Sitä lisäävät muun muassa melu, ilman epäpuhtaudet, lämpötila ja kemikaaleille altistuminen.

Psyykkinen kuorma voi muodostua liian helpoista työtehtävistä tai liian vaativista töistä, ja työmäärästä, jolloin työtä voi olla liikaa tai liian vähän sekä sosiaalisesta ympäristöstä tai sen puutteesta. Nykyisin myös kielikysymykset voivat muodostaa psyykkistä kuormitusta. Työpaikalla käytetty kieli voi olla muu kuin äidinkieli, esimerkiksi englanti. Työkaveri tai asiakas ei puhu suomea tai ruotsia. Työohjeet uuteen koneeseen tai tehtävään ovat vieraalla kielellä tai epäselvästi käännettyjä.

Työpaikan kuormitustekijöitä ei voida kokonaan poistaa, koska ihmiset kokevat asioita eri tavoin, heillä on erilaisia taitoja ja he ovat eri elämän vaiheissa. Nuorella saattaa olla erilainen rytmi kuin esimerkiksi keski-ikäisellä työtekijällä.

Kuormitustekijöitä voidaan hallita ja vähentää. Teollisuusliiton työympäristöyksikkö on jäsenten ja työpaikkojen tukena kuormituksen hallinnassa. Tarvittaessa voimme tehdä yrityksessä yhteisen hankkeen, jonka tavoitteena on kuormitustekijöiden tunnistamien ja hallinta.

Asianmukaisesti hoidettu ja johdettu työkuormituksen selvittäminen ja arvioiminen tuottavat yritykselle eurojen lisäksi hyvinvoivia ja tuottavia työntekijöitä.

Lisää tietoa aiheesta saa soittamalla työympäristö- ja sosiaaliasioiden neuvontaan, puhelin 020 690 449.

JUHA SUTINEN
Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija

KUVA KITI HAILA