Nina Wessberg: Om det brinner i knutarna – hur sköter vi släckningen?

Vi ser det som naturligt att skydda oss och våra närmaste i vardagen. Vi väljer brandsäkra material då vi bygger hus, förser våra hem med brandvarnare och ser även till att vi har våra brandförsäkringar i skick.

En del av dessa åtgärder är föranledda av lagar och föreskrifter, men det brandförebyggande tänket har blivit en normal del av vår vardag.

Det är inget vi egentligen ägnar en tanke åt. Det är en norm.

Det är helt enkelt smartare och även billigare att satsa på förebyggande arbete i stället för att släcka en brand åt gången.

Om vi överför det här tänket till facket, ser det inte riktigt lika ut.

Ja, vi har kollektivavtal, men förlitar vi oss för mycket på att det är någon annans uppgift att se till att de är i skick? Förstår vi vår egen roll i det förebyggande fackliga arbetet?

Det bästa skyddet i arbetslivet är att vara med i facket. Om facket inte har medlemmar har vi heller inga allmänbindande kollektivavtal. Då kan företagen konkurrera med lägre löner och sämre villkor. Så enkelt är det.

Då det uppstår ett problem på arbetsplatsen, är det oftast förtroendemannen som ensam börjar sköta frågan. Hen diskuterar och förhandlar med arbetsgivaren eller kontaktar någon av förbundets ombudsmän. Saken blir skött utan att den engagerat fackmedlemmarna på arbetsplatsen desto mer.

Många förtroendemän vittnar också om att de ofta känner sig ensamma och osäkra på om de har medlemmarnas stöd bakom sig.

Det är allas vårt ansvar att se till att det förebyggande fackliga arbetet på våra arbetsplatser hålls i bra form. Det är allas vår uppgift att värva medlemmar.

Det är allas vår uppgift att inte gå med på att utföra arbetsuppgifter i strid med gällande avtal. I egenskap av organiserade arbetstagare ser vi till att vi väljer förtroendeman på arbetsplatsen.

Och vi ska vara intresserade av vad hen gör för vår gemensamma intressebevakning.

Förtroendemannen är den samlande kraften på arbetsplatsen

En av de viktigaste uppgifterna för förtroendemannen är att bygga upp ett fackligt lag, ett eget ”dream team”, som stöd. Tillsammans, som ett idrottslag, kan vi skapa en organiserad arbetsplats där det finns en förmåga att lösa fackliga frågor lokalt och kollektivt.

Förbundets roll är att ge medlemmarna och de förtroendevalda de redskap och den kunskap som krävs för att kunna sköta intressebevakningen lokalt. Det kräver nytänk i hela den fackliga utbildningen.

Vi måste våga skapa utbildningshelheter som stöder den kollektiva intressebevakningen, såväl för förtroendevalda som för alla medlemmar.

Endast genom att utvidga det fackliga arbetet på varje arbetsplats kan vi jobba fackligt på ett förebyggande sätt.

Facket kan och får inte någonsin bli ett försäkringsbolag eller frivillig brandkår som rycker ut när lågorna flammat en tid.

De allra flesta frågor är av sådan typ att de bra kan lösas gemensamt på arbetsplatsen.

Genom att jobba förebyggande och ha en lösning på konflikterna redan innan de uppstått kan vi tillsammans skapa ett arbetsliv som känns tryggt och jämställt.

Medlemskap i facket och kollektivavtal ger oss en stabil grund.

Det är sedan upp till oss var och en att respektera och försvara dem dagligen.

NINA WESSBERG
Industrifackets organisationsombudsman

FOTO KITI HAILA