Experter: Ungdomarna har lidit oskäligt under coronapandemin

10.2.2022

TEXT JOHANNA MINKKINEN
ILLUSTRATION EMILIE UGGLA

Tekijä pratade med sakkunniga vid tre olika finlandssvenska organisationer som jobbar med ungdomar. Alla är överens: ungdomarna har tvingats dra ett oskäligt stort lass under pandemin och priset vi betalar i form av bland annat psykisk ohälsa kan bli högt.

Ganska snabbt efter att coronapandemin bröt ut, beslutade regeringen att skolorna i Finland ska övergå till distansundervisning.

Många som har inlett sina studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola har inte sett sina studiekompisar eller lärare alls.

Det här är bara ett exempel på situationer där de unga har fått axla ett stort ansvar under pandemin, men troligen det största.

– För en del elevtyper har det fungerat riktigt bra att studera hemma, och de har inte påverkats hemskt mycket. Det gäller också dom som inte trivs i skolan eller inte har så många vänner där. Men de flesta unga mår inte bra av att vara utan sina sammanhang, säger Petra Willamo vid Barnavårdsföreningen.

DOM SVAGA HAR BLIVIT SVAGARE

Willamo poängterar att de elever som är kapabla till självständigt arbete kan ha gynnats av läget, medan dom som inte är det och som har föräldrar som av olika orsaker inte kan hjälpa med skolarbetet, har fallit emellan.

– Det finns också barn och unga som har ett hem som inte är en trygg plats. Vidare finns det ungdomar som oroar sig för familjens situation och tar ett stort ansvar. Dom svaga har blivit ännu svagare, säger Willamo.

Willamo vill också lyfta fram de ungdomar som har flyttat till en annan ort för att studera, men som i stället för studiekompisar, föreläsningar och sammankomster suttit ensamma i sin studielägenhet.

– Det är väldigt belastande och den här gruppen har haft det svårt, säger Willamo.

Det finns också barn och unga som har ett hem som inte är en trygg plats

Willamo har inte märkt att de finlandssvenska ungdomarna skulle ha haft andra utmaningar än de finskspråkiga under pandemin.

– Ungdomarna upplever samma saker som tuffa oberoende av språk; det är skolan och framtiden och det egna måendet.

De finlandssvenska ungdomarna har heller inte haft några fördelar under pandemin.

– Språket är ganska ovidkommande här. Också här syns den allmänna polariseringen i vårt samhälle; det har blivit ett ännu större glapp än tidigare mellan dom som mår dåligt och dom som mår bra.

FEL ATT STÄNGA SKOLORNA

På frågan om ungdomarna har tagits i beaktande tillräckligt mycket under pandemin svarar Willamo nej.

– Jag har stor förståelse för att det har handlat om oerhört svåra beslut. Men samhället har till exempel varit väldigt fördömande om det har spridits corona på någon fest bland ungdomar och inte satt det i perspektiv och tänkt på hur de här ungdomarna har levt i flera år.

Vi kommer att betala mycket mera i form av psykiskt illamående

Willamo är klart av åsikten att det var fel att stänga skolor och hobbyer.

– Vi kommer att betala mycket mera i form av psykiskt illamående. Man kunde ha valt lite fiffigare lösningar där ungdomarna inte hade förlorat alla sina sammanhang.

Willamo anser också att tredje stadiet kunde ha hittat på mer kreativa lösningar så att man kunnat hålla i gång en del av verksamheten också annat än på distans.

FLER ÄN FÖRUT ÄR ENSAMMA

Pia Rosengård-Andersson vid Folkhälsan berättar att måendet bland de unga blivit sämre mellan 2019 och 2020. Visserligen har man över lag sett en trend där måendet blivit sämre, men Hälsa i skolan -enkäten visar att ensamheten har ökat markant från år 2019 till Coronaåret 2020.

– Det samma gäller medelmåttig och svår ångest, speciellt bland flickor, berättar Rosengård-Andersson.

I början kunde man inte ha fattat andra beslut än de som togs

Rosengård-Andersson håller med Petra Willamo gällande att avsluta närundervisningen.

– I början kunde man inte ha fattat andra beslut än de som togs. Men en bit in i pandemin var man kanske onödigt försiktiga med närundervisningen och det är en konsekvens vi får lida av länge. Psykisk ohälsa slår ut på lång sikt.

TUNGT FÖR UNGA MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

En grupp som varit speciellt utsatt under pandemin är de unga med någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning löper över lag två till tre gånger större risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Finlandssvenska unga som har en intellektuell funktionsnedsättning blir dessutom en minoritet i minoriteten som inte alltid kan föra sin talan.

Den medlemenkät som FDUV – intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland – har gjort bekräftar att pandemin har varit en tung tid för medlemmarna.

– Besöksförbuden på boenden har varit en jättesvår sak för många som inte fick träffa sina anhöriga på flera månader. Många föräldrar tog också hem sina barn. Riktlinjerna har varit tvetydiga; i många fall har man räknat med att alla på ett boende hör till en riskgrupp, säger Vanessa Westerlund vid FDUV.

Besöksförbuden på boenden har varit en jättesvår sak för många som inte fick träffa sina anhöriga på flera månader

Hon påpekar att föräldrarna är viktiga för de här ungdomarna, speciellt i en tid då man inte vet någonting om framtiden.

Andra saker som slagit hårt mot den här gruppen under pandemin är att dag- och arbetsverksamheten har satts på paus och de viktiga sociala kontakterna och motionen i många fall uteblivit.

Dessutom syns den digitala klyftan i den här gruppen; det positiva är att de som har digitala färdigheter har utvecklat dem under pandemin, men många som svarade på medlemsenkäten, som skickades per post, svarade att de inte har haft möjlighet att delta i digital verksamhet.

Orsakerna kan vara många: man kanske inte har en dator eller kapacitet att använda digitala verktyg eller saknar det stöd som skulle behövas för att kunna använda digitala tjänster.

SOCIALA SAMMANHANG VIKTIGA I FRAMTIDEN

Hur ser då de sakkunniga på framtiden och hur man kan säkerställa att de unga inte kommer i kläm i en tid då vi inte vet hur länge pandemin pågår och psykvården är överbelastad efter pandemins första år?

– Det är viktigt att så långt som möjligt fortsätta med sociala aktiviteter. Det är också viktigt att tänka på de anhöriga och deras ork; många har upplevt otillräcklighet,trötthet och otrygghet under pandemin, säger Westerlund.

Också Pia Rosengård-Andersson vid Folkhälsan poängterar vikten av att hålla öppet det som går att hålla öppet.

Man borde satsa på dom som flyttar hemifrån att de får en tillvaro där de känner delaktighet

– Vi borde inte förfasas över att ungdomarna vill träffas och ha aktiviteter. De flesta unga är nog ansvarsfulla och de ska ha tillgång till sammanhang och kontakter.

Rosengård-Andersson hoppas också att man satsar på de unga som ska flytta från ett stadium till ett annat i studierna.

– Man borde satsa på dom som flyttar hemifrån att de får en tillvaro där de känner delaktighet. Skolorna borde prioritera närundervisning för nya studerande.