OIKEUSAPU: Mitä tehdä, kun työsuhteessa on ongelmia?

Jos työpaikalla tulee ongelmia, liitosta saa apua. Luottamusmies, liiton aluetoimistot ja keskustoimisto neuvovat. Tarvittaessa liitto ajaa jäsenen asian oikeuteen asti.

27.8.2021

Toisinaan asiat ajautuvat ristiriitaan työpaikalla ja tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan apua. Paras tapa aloittaa tilanteen selvittely on keskustella esimiehen kanssa. Avoin tilanteen läpikäynti edesauttaa usein asian selvittämistä.

Mikäli yhteisymmärrystä ei löydy, on hyvä ottaa yhteyttä luottamusmieheen, jonka tehtävänä on pyrkiä yhteensovittamaan näkemyseroja työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Kaikilla työpaikoilla ei ole luottamusmiestä, ja silloin apua saa liitosta. Jäsen voi ottaa yhteyttä liiton aluetoimistoon, oman sopimusalan asiantuntijaan liiton keskustoimistolla tai liiton puhelinpäivystykseen. Saatavilla on ammattilaisten joukko; työehtosopimusten tulkinnan lisäksi jäsenen käytössä on työturvallisuusasioiden, oikeudellisten asioiden, järjestöllisten asioiden ja kansainvälisten asioiden erityistuntemus.

Päivystyksessä jäsenelle vastaavat kaikkien sopimusalojen asiantuntijat vuorollaan. Mikäli asia koskee sopimusalaa, joka ei kuulu päivystäjän vastuulle, asioista otetaan selvää. Tarvittaessa pyydetään vastuuasiantuntijan apua työehtosopimuksen tulkintaan.

JOKAISEN JÄSENEN ASIAT YHTÄ TÄRKEITÄ

Erimielisyyksillä on erilaisia mittasuhteita, mutta asia hoidetaan samalla tarmolla, oli kyseessä yksittäisen työntekijän tilanne tai isompaa joukkoa koskeva asia. Asioita voidaan kuitenkin laittaa tärkeysjärjestykseen, mikäli tietyn asian hoitamisella on määräajasta johtuva kiire.

Kun jäsen ottaa yhteyttä liittoon, liitosta ei heti suoraan oteta yhteyttä työnantajaan. Usein auttaa, että jäsen saa ymmärryksen oikeuksistaan ja pystyy itse hoitamaan asiaa saamiensa tietojen avulla. Oikean lähestymiskulman valitseminen on tärkeää, ja myös siinä liitto yrittää auttaa jäsentä. Yhteydenottoa ei tarvitse arkailla sen vuoksi, että asia lipsuisi työnantajan tietoon jäsenen tahtomatta – niin ei käy.

Mikäli jäsen haluaa, että liitto ryhtyy hoitamaan asiaa hänen puolestaan, on hänen annettava kirjallinen suostumus valtakirjalla ja jätettävä oikeusapuhakemus liitolle tutkittavaksi. Luottamusmies voi siirtää asian liiton hoidettavaksi kirjaamalla erimielisyysmuistion. Liiton asiantuntija pyrkii neuvottelemaan työnantajan tai työnantajajärjestön kanssa ja sitä kautta hakemaan ratkaisua tilanteeseen. Mikäli asia jää silti erimieliseksi, siirtyy asia oikeusapuharkintaan.

OIKEUSAPUHARKINTA SELVITTÄÄ PERUSTEET JA NÄYTÖN

Teollisuusliiton oikeudellinen yksikkö päättää tapauskohtaisesti oikeusavun myöntämisestä tai hylkäämisestä. Oikeusapuharkinnassa pohditaan asian oikeudelliset perusteet, vaatimukset ja näyttö. Jotta oikeusapu voidaan myöntää, pitää työnantajan olla toiminut lain tai työehtosopimuksen vastaisesti.

Usein pelkästään lakia lukemalla ei vielä voida sanoa, onko tapauksessa rikottu lakia. Ennen oikeusapuharkintaa juristi käy läpi asiaan soveltuvaa oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta, jotta asia voidaan perustella oikeudellisesti. Tämän lisäksi juristi käy läpi näytöt, jotka tukevat jäsenen ja työnantajan väitteitä.

Kun oikeudelliset perusteet, vaatimukset ja näyttö ovat selvät, juristi esittelee tapauksen liiton oikeudellisen yksikön kokouksessa. Oikeudellinen yksikkö tekee esityksen perusteella yhdessä päätöksen siitä, myönnetäänkö asialle oikeusapu.

Oikeudellinen yksikkö harkitsee, onko jutulla menestymismahdollisuuksia oikeudessa. Oikeusapuharkintaa voidaan tehdä joskus pitkäänkin, ja silti tarvitaan vielä lisäselvityksiä ennen kuin oikeusapu voidaan myöntää. Harkinta on aina oikeudellista ja jäsenmyönteistä, mikä tarkoittaa sitä, että oikeusapu myönnetään, mikäli jutulla uskotaan olevan vähänkään menestymismahdollisuuksia.

OIKEUSAPU KATTAA OIKEUDENKÄYNTIKULUT

Kun riita-asialle on myönnetty oikeusapu, ottaa asiaa hoitava juristi yhteyttä työnantajaan asian sopimiseksi ilman oikeudenkäyntiä.

Mikäli sopua ei synny, nostetaan asiassa kanne yleisessä tuomioistuimessa, työtuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Toisinaan liitto hyödyntää tuomioistuinsovittelua, joka on osoittautunut tehokkaaksi riidanratkaisukanavaksi.

Liiton oikeusapu kattaa kaikki jäsenelle syntyvät oikeudenkäyntikulut kaikissa oikeusasteissa, myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, mikäli juttu hävitään. Oikeusapu myönnetään kutakin oikeusastetta varten erikseen.

TEKSTI SUSANNA HOLMBERG JA MARI TUOMAALA