Jenni Uljas: Sitä ei voi hallita, mitä ei tunneta

Keskusteluissa jäsenten ja työnantajien edustajien kanssa on käynyt ilmi, että kemialliseen turvallisuuteen liittyvät asiat koetaan vaikeasti hallittaviksi. Lainsäädäntöä on paljon, ja sen mukainen riskinhallinnan toteuttaminen työpaikalla vaatii usein paljon osaamista.

Työterveyshuollon pitäisi olla työpaikkojen apuna tunnistamassa kemiallisiin tekijöihin liittyviä riskejä ja miettimässä niiden hallintaa, mutta usein edes työterveyshuollon ammattilaiset eivät ole riittävän hyvin selvillä kemiallisista riskeistä ja työpaikan olosuhteista. Työterveyshuollon pitäisi käyttää työpaikan riskinarviointia oman toimintansa tukena. Jos riskinarviointia ei ole tehty tai se on puutteellinen, jää työterveyshuollolta helposti osa riskeistä tunnistamatta.

Välillä kannattaa pysähtyä ja miettiä kunnolla, mikä on työpaikan todellinen tilanne. Lainmukainen kemikaaliluettelo auttaa alkuun pääsemisessä. Kun työpaikan kaikki kemikaalit on luetteloitu, havaitaan tyypillisesti, että samaan käyttötarkoitukseen on olemassa useita kemikaaleja. Niistä kannattaa valita haitattomin ja poistaa muut ongelmajätteisiin. Samalla on hyvä siivota kaikki vanhat pullon pohjat pois. Kemikaalivalikoima saadaan turhia ja ylimääräisiä kemikaaleja karsimalla usein huomattavasti helpommin hallittavaksi.

Kun selvitys työpaikalla käytettävistä kemikaaleista on tehty, pitää niistä hankkia ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet.

Kemikaalien valmistajien ja maahantuojien on toimitettava käyttöturvallisuustiedotteet suomeksi ja ruotsiksi. Niiden avulla voidaan tehdä perusteltuja valintoja siitä, mitä kemikaaleja käytetään ja kuinka niitä käytetään. Samalla pystytään määrittelemään, miten riskit hallitaan.

Edellä kuvatun lisäksi pitää tunnistaa myös muiden kemiallisten altisteiden eli prosessissa syntyvien huurujen, pölyjen ja pakokaasujen aiheuttamat riskit. Tämä on usein hieman hankalampaa, mutta Työterveyslaitokselta, EU:n työsuojeluviranomaiselta ja työtehtäviin liittyvästä alakohtaisesta kirjallisuudesta saa apua ja tietoa. Myös työterveyshuoltoa kannattaa käyttää apuna.

Riskinarvioinnin perusteella havaitut työpaikan riskit kannattaa priorisoida eli asettaa tärkeysjärjestykseen ja alkaa hoitaa niitä tärkeysjärjestyksessä. Paljon käytetyt tai syöpävaaralliset kemikaalit kannattaa huomioida ennen vähän käytettyjä tai ärsyttäviksi luokiteltuja aineita. Suuria remontteja odotellessa täytyy tehdä se, minkä nopeasti voi eli esimerkiksi hankkia työntekijöille tarvittavat suojaimet, kunnes laajemmat korjaavat toimenpiteet on saatu valmiiksi.

Kun riskinhallintatoimia mietitään, kannattaa myös selvittää kunkin toimenpiteen aiheuttamat mahdolliset uudet riskit. Kun työntekijöille vielä annetaan koulutus riskeistä ja niiden hallinnasta, on tehtävä hoidettu. Tämä työ ei tosin koskaan tule valmiiksi, koska seuranta ja uuden tiedon soveltaminen käytäntöön kuuluvat kokonaisuuteen.

JENNI ULJAS
Teollisuusliiton työympäristöasiantuntija