parliamentary elections

EDUSKUNTAVAALIT: Näin eduskuntapuolueet vaaliohjelmissaan – kannat työelämään ja tärkeisiin liiton jäsenen elämään vaikuttaviin kysymyksiin

Tekijä luki läpi kaikkien eduskuntapuolueiden eduskuntavaaliohjelmat, ja tutki mitä puolueet sanovat aktiivimallista, työelämän uudistuksista, veropolitiikasta, perustulosta, ilmastonmuutoksesta ja Teollisuusliiton sopimusaloihin liittyvistä asioista. Perehdy ja harkitse tarkkaan, kenelle sinä annat äänesi!

(Puolueiden järjestys listassa eduskunnan täysistunnon istumajärjestyksen mukaan puhemiehestä katsoen vasemmalta oikealle.)

 

MITÄ PUOLUEET SANOVAT AKTIIVIMALLISTA?

VASEMMISTOLIITTO  Aktiivimalli peruttava ja työvoimapoliittisista karensseista luovuttava.

SDP  Työttömyysetuuden sijalle palkkatukea. Työttömälle henkilökohtainen palvelunarviointi, jonka pohjalta aktivointisuunnitelma.

VIHREÄT  Yksilöllinen palvelusuunnitelma. Ei nöyryytystä aktiivisuusehdoilla. Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille.

SINISET  Ei mainintaa aktiivimallista.

PERUSSUOMALAISET  Ei mainintaa aktiivimallista.

KESKUSTA  Ei mainintaa aktiivimallista.

KRISTILLISET  Ei mainintaa aktiivimallista.

KOKOOMUS  Ei mainintaa aktiivimallista.

RKP  Ei mainintaa aktiivimallista.

 

TYÖELÄMÄN UUDISTUKSISTA?

VASEMMISTOLIITTO  Ay-liikkeelle kanneoikeus. Alipalkkaus rangaistavaksi. Tasa-arvoerät palkankorotuksiin. Ulkomaalaisten työntekijöiden työlupaprosessit nopeammiksi yhdessä työolojen valvonnan vahvistamisen kanssa. Vanhempainvapaisiin 6+6+6 -malli ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus.

SDP  Ay-liikkeelle kanneoikeus. Alipalkkaus rangaistavaksi. Paikallisten sopimusten tulkintaoikeus työntekijöille. Saatavuusharkintaa kehitettävä yhdessä valvontaresurssien lisäyksen kanssa. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautus.

VIHREÄT  Saatavuusharkinnasta luopuminen. Vanhempainvapaisiin 6+6-malli.

SINISET  Saatavuusharkinta säilytettävä. Perhevapaissa päätös perheillä. Kotihoidontukea korotettava.

PERUSSUOMALAISET  Lisää joustoja yleissitovien työehtosopimusten kautta. Maahanmuuton kontrollia tiukennettava.

KESKUSTA  Sääntelyn purkua jatkettava. Paikallista sopimista laajennettava. Saatavuusharkinnasta luovuttava asteittain. Kaikille samat työehdot. Kotihoidon tuen puolustaminen.

KRISTILLISET  Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättävä. Saatavuusharkintaa asteittain purettava. Perhepolitiikalla kannustus perheiden omille valinnoille.

KOKOOMUS  Rakenteellisin uudistuksin vähintään 75 %:n työllisyys. Sosiaaliturvan uudistus lisäämään työnteon palkitsevuutta. Osatyökykyisten töihin pääsyn edistäminen. Jatkuva oppiminen kaikille. Työuriin keskeytyksiä tuovien rakenteiden poisto. Norminpurkutyön jatko. Kilpailuesteitä pois yritysten väliltä. Työelämän osapuolet edistämään työrauhaa.

RKP  Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia lisättävä. Saatavuusharkinta poistettava. Yksityistä työnvälitystä lisättävä. Vanhempainvapaisiin 6+6+6-malli. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus.

 

VEROPOLITIIKASTA JA PERUSTULOSTA?

VASEMMISTOLIITTO  Tuloverotuksen progressiota lisättävä. Estettävä aggressiivista verosuunnittelua ja -välttelyä. Harmaata taloutta torjuttava mm. veronumeron käyttöä laajentamalla. Veromuutoksilla rahoitettu, vähintään 800 euron perustulo, joka hyvätuloisilta verotettava pois.

SDP  Verotuksen progressio säilytettävä ja veropohjaa tiivistettävä. Vakuutuskuorten kaltaisten sijoitustuotteiden käyttö aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon estettävä. Yleisturvamalli, jossa työnteko kannattaa aina.

VIHREÄT  600 euron perustulo kaikille täysi-ikäisille.

SINISET  Yrittäjän sosiaaliturva yhtäläiseksi palkansaajien kanssa. Tulojen verotus vasta voittoa nostettaessa. Viron verotusmalli käyttöön. Työn verotusta kevennettävä.

PERUSSUOMALAISET  Valtion menoja leikattava. Kotitalouksien verotusta laskettava. Vero- ja maksupolitiikalla varmistettava, että työssäkäyvä suomalainen tulee palkallaan toimeen.

KESKUSTA  Yritysten verotukseen ei kiristyksiä. Ansiotulojen kevennykset pieni- ja keskituloisille. Pitkän aikavälin tavoitteena työntekoon kannustava perustulo, joka pienenee ja poistuu tulojen kasvaessa.

KRISTILLISET  Yrittäjien sosiaaliturvaan parannuksia. Työn vastaanottoon kannustava perusturva.

KOKOOMUS  Verouudistus, joka suosii työntekoa ja yrittäjyyttä, vähentää ympäristön kuormitusta ja torjuu ilmastonmuutosta. Kannustinloukkuja purkava sosiaaliturvan uudistus. Erilaiset perheet huomioiva perhevapaauudistus. Parannuksia pienituloisimpien eläkeläisten asemaan mm. takuueläkkeellä lääkekorvausjärjestelmän ja asiakasmaksujen muutoksilla.

RKP  Työn verotusta kevennettävä. Yhteisövero pidettävä kilpailukykyisellä tasolla. Perintö- ja lahjaverot pois yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdossa. Torjuttava harmaata taloutta ja aggressiivista verosuunnittelua. Sosiaaliturvan oltava kannustava.

 

ILMASTONMUUTOKSEEN LIITTYVÄSTÄ?

VASEMMISTOLIITTO  Panostus joukkoliikenteeseen. Verotus suosimaan vähäpäästöisiä autoja. Pienituloisille tukea kaasu- tai etanoliautoihin siirtymiseen. Metsänomistajille kannustin hakkuiden lykkäämiseen eli hiilinielujen kasvattamiseen. Puurakentamisen edistäminen. Tuetaan uusiutuvaa energiaa. Päästökaupan kompensoinnista eroon.

SDP  Päästövähennyksiä nopeutetaan. Suunnitelma fossiilisista polttoaineista ja turpeen energiakäytöstä luopumiseen. Metsänomistajille kannustin pidentää metsien kiertoaikaa ja suosia jatkuvaa kasvatusta. Kaikki tuotanto, kulutus ja liikkuminen kestävämmäksi. Puurakentamisen edistäminen.

VIHREÄT  Turpeen ja fossiilisten polttoaineiden tilalle tuuli, aurinko, kestävä bioenergia, maalämpö, hukkalämpö, energiatehokkuus, älyverkot ja energian varastointi. Ympäristölle kaikista haitallisimmat yritystuet poistettava. Juna- ja raitioteitä lisättävä. Pyöräilyä ja kävelyä suosittava. Metsänomistajille palkinto metsän hiilinielun kasvattamiseksi.

SINISET  Yksityisautoilu kansalaisoikeus. Uudet autot halvemmiksi. Kotimaista puhdasta energiaa lisää.

PERUSSUOMALAISET  Teollisuudelle ei lisäkustannuksia. Päästövähennyksiä ei nopeammin kuin yhdessä EU:ssa. Sähköveroa laskettava. Kaikkien polttoaineiden, myös polttomoottoriautojen, verotusta kevennettävä.

KESKUSTA  Tulevaisuudessa saatava ajaa autolla ja matkustaa. Fossiilitaloudesta siirryttävä bio- ja kiertotalouteen. Puun jalostusastetta nostettava. Muovitiekartta toteutettava.

KRISTILLISET  Päästövähennyksissä vältettävä hiilivuoto. Biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä joudutettava. Turpeen käyttöön siirtymäaika. Julkisessa rakentamisessa painotettava hiilensidontaa ja puun käyttöä. Yksityisautoille parkkipaikkoja ja sähkölatauspisteitä.

KOKOOMUS  Fossiilisen energian merkittävästä käytöstä eroon 2030-luvulla. EU:n päästövähennystavoite 55 prosenttiin nykyisestä 40 prosentista vuoteen 2030 mennessä. Edistetään päästöttömiä energiatuotantomuotoja kuten uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima. Kannustetaan kotitalouksia ja yrityksiä ottamaan käyttöön älykkäitä energiaratkaisuja.

RKP   Kivihiilestä luovuttava. Osallistuminen EU:n energiatavoitteiden muovaamiseen. Toimiva julkinen liikenne. Vähäpäästöisten autojen lisääminen. Puurakentamisen lisääminen. Alueellisia lentokenttiä ja riittävästi lentoja niille.

 

LIITON SOPIMUSALOIHIN LIITTYVÄSTÄ?

VASEMMISTOLIITTO  Malminetsinnän lopettaminen luonnonsuojelu­alueilla, kunnille oikeus kieltää kaivostoiminta, kaivosyrityksille vero louhitusta malmista ja korvausvelvollisuus ympäristöhaitoista. Metsien hakkumäärät säilyttämään monimuotoisuutta mm. Metsähallituksen tuloutustavoitteita laskemalla. Kasvisruoan ja luomutuotannon suosiminen.

SDP  Kaivannaisten arvoon perustuva kaivosrojaltivero käyttöön. Luomutuotannon ja kasvisruokailun lisääminen. Kielto luonnon monimuotoisuutta uhkaaville kasvi- ja hyönteismyrkyille. Muoviveroselvityksen ohella muiden vastaavien ohjauskeinojen tutkiminen.

VIHREÄT  Malminetsinnän kielto luonnonsuojelualueilla. Louhintavero käyttöön. Avohakkuiden kielto valtion mailla. Kielto turkistarhaukselle ja tuki tarhaajien siirtymiseen muille aloille. Tukea kasvisravintoon.

SINISET  Tukea suomalaiselle lähiruoalle. Metsien monimuotoisuutta turvattava.

PERUSSUOMALAISET  Ei mainintoja.

KESKUSTA  Metsää istutettava entisille turvesoille ja pelloille. Ensiharvennukset metsissä hoidettava. Julkisissa ruokahankinnoissa paino laadulle ja vastuullisuudelle.

KRISTILLISET  Kausityöntekijöiden lupabyrokratiaa helpotettava. Metsätaloudessa huomioitava hakkuumäärien ohella metsien elinkaari, ikärakenne ja istutukset.

KOKOOMUS  Ei-kierrätettävien muovien käyttöä vähennetään, ja ne tarvittaessa kielletään ja korvataan uusiutuvilla materiaaleilla. Päivitetään kaivoslaki vastaamaan nykyajan vaatimuksia huomioiden yhteiskunnan kokonaisetu. Huolehditaan pääväylien ulkopuolisen tieverkon kunnosta ajatellen mm. metsätalouden toimivuutta.

RKP  Muovin kierrätystä tehostettava. Metsien hiilinielut laskettava kansalliset erityispiirteet huomioiden. Turkistarhauksen ja kasvihuoneviljelyksen jatkaminen ja maataloustukien turvaaminen.

 

TEKSTI SUVI SAJANIEMI JA JARI ISOKORPI
KUVA JANNE HELLSTEN / WIKIMEDIA COMMONS

LUE MYÖS EDUSKUNTAVAALEISTA:

Me ratkaisemme Suomen suunnan – työntekijöiden ääni kuuluviin! (13.3.2019)

Vapaiden valtakunta -kampanja haluaa muuttaa politiikan suuntaa – kolme aktiivia kertoo miksi (13.3.2019)

Teollisuusliittolaisia ehdolla eduskuntavaaleissa (Teollisuusliitto)