Eduskuntavaalit: Me ratkaisemme Suomen suunnan – työntekijöiden ääni kuuluviin!

Edellisissä eduskuntavaaleissa melkein joka kolmas jätti äänestämättä. Ensi kuussa meillä on uusi mahdollisuus valita sellaiset vallanpitäjät kuin me haluamme.

Tekijä kertoo, mitä maan edellinen hallitus teki, mistä asioista seuraava eduskunta pääsee päättämään ja mitä Teollisuusliitto tavoittelee.

Anna äänesi kuulua, jotta ei tarvitse taas lähteä toreille työtätekevien oikeuksia puolustamaan. Sinä voit vaikuttaa, kuka hallitsee valtakuntaa seuraavat neljä vuotta.

 

KEPPIÄ JA KIKYÄ EDELLISELTÄ HALLITUKSELTA

2015

KEVÄT Sipilän hallitus muodostetaan. Hallitusohjelmaa arvostellaan yhteiskunnan heikompiosaisia syrjiväksi ja perustuslain vastaiseksi. Monet hallitusohjelmaan kirjatuista säästöistä osuvat palkansaajaan. Leikkauslista julkistetaan. Lista sisältää mm. subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen, ansiosidonnaisen leikkaamisen ja lisäleikkaukset työttömyysturvaan.

KESÄ Hallitus esittää työmarkkinajärjestöille yhteiskuntasopimusta, jolla nostaa työllisyyttä ja kilpailukykyä.

SYKSY Yhteiskuntasopimukselle esitetään vaihtoehtona ns. pakkolakipakettia, joka uhkaa heikentää työehtoja ja leikata palkansaajien toimeentuloa.

TALVI Yhteiskuntasopimusneuvottelut kariutuvat.

2016

KEVÄT Vuorotteluvapaan ehdot kiristyvät. Vanhempainvapaan päivärahoja leikataan. Sairausajan vuosilomasta leikataan palauttamalla siihen omavastuupäivät. Vuosilomalain muutos vähentää vuosiloman kertymistä äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta. Paikallista sopimista esitetään lisättäväksi lainsäädännöllä, joka ohittaisi työehtosopimukset. Perhevapailta karttuva vuosilomaoikeus heikkenee. Työnäytepalvelun käyttöönottoa esitetään.

KESÄ Kilpailukykysopimus (kiky) syntyy vaihtoehtona pakkolaeille.

2017

KEVÄT 200 miljoonan euron leikkaukset työttömyysturvaan tulevat voimaan. Ansioturvan pituus lyhenee, korotusosia heikennetään ja omavastuupäiviä tulee lisää. Työsopimuslain muutokset heikentävät palkansaajan työsuhdeturvaa. Koulutuksesta leikataan valtavasti. Työttömyysturvan leikkauksilla kuritetaan työttömiä. Lähes kaikkia Kelan etuuksia leikataan. Palkkatukeen, starttirahaan ja työttömien kulukorvauksiin tulee huononnuksia.

TALVI Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen aktiivimallista, joka leikkaa työttömyysturvaa, jos niin sanottu aktiivisuusehto ei täyty.

2018

KEVÄT Työttömyysturvaa leikkaava aktiivimalli tulee voimaan 1.1.2018. Kelan ja Finanssivalvonnan mukaan aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti–kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Lakiesitys alle 30-vuotiaiden työntekijöiden perusteettomien määräaikaisten työsuhteiden sallimisesta. Esitys kaatuu heinäkuussa, kun sitä ei lähetetä lausuntokierrokselle. Lakiesitys irtisanomissuojan heikentämisestä alle 20 hengen yrityksissä. Omatoimisen työnhaun mallin eli niin sanotun aktiivimalli kakkosen valmistelu jatkuu.

KESÄ Työnantajan takaisinottovelvollisuus ja lisätyön tarjoamisvelvollisuus eivät enää koske tilanteita, joissa työpaikalle tulee oppisopimusopiskelijoita. Muutoksella on negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden toimeentuloon, tasa-arvoon ja henkilöstökoulutukseen.

2019

TALVI Aktiivimalli kakkosta valmistellut kolmikantainen työryhmä ei pääse yksimielisyyteen helmikuun loppuun mennessä, joten esitystä mallista ei synny.

Lähde: SAK

Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava keräsivät 18.9.2015 kymmeniä tuhansia ihmisiä #STOP-jättimielenosoitukseen Helsinkiin vastustamaan maan hallituksen esittämiä pakkolakeja. KUVA PATRIK LINDSTRÖM

 

NÄIHIN UUDEN EDUSKUNNAN ON KÄYTÄVÄ KIINNI

Vaaleilla valittavan uuden eduskunnan työlista määrittyy suurelta osin maan tulevan hallituksen hallitusohjelman linjausten perusteella. Siltä pohjalta nousevan lainsäädännön rinnalla on kuitenkin jo nyt nähtävissä teemoja ja hankkeita, jotka tulevat nousemaan esiin joko yksittäisinä lakeina tai mahdollisesti useisiin lakeihin yhteydessä olevina kokonaisuuksina.

ILMASTOPOLITIIKKA on aihepiiri, jonka kanssa seuraava eduskunta tulee varmasti työskentelemään. Esimerkiksi päästöjen vähentämisen voi olettaa nousevan esiin hallituspohjasta riippumatta. Se puolestaan on kytköksissä energiankäyttöön ja päästökauppaan, metsiin ja maatalouteen, liikenteeseen ja asumiseen. Silloin puhutaan ilmastolain päivittämisestä, mutta myös siitä, millä tavalla ilmastoasiat kytkeytyvät muihin kokonaisuuksiin kuten energiapolitiikkaan ja työllisyyteen sekä yksittäisiin hankkeisiin kuten ydinvoiman rakentamiseen.

SOTU eli sosiaaliturvan uudistaminen käynnistyy seuraavan eduskunnan aikana. Soten eli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistamisen tavoin sotu on järkälemäisen iso kokonaisuus. Kysymyksessä on laajan virkavalmistelun edellyttävä todennäköisesti koko vaalikauden mittaiseksi venyvä työrupeama. Tavoitteena on sosiaaliturvajärjestelmän selkeyttäminen.

TEM:IN KASVUPALVELUJEN ORGANISOIMINEN liittyy Soteen ja maakuntahallinnon uudistukseen. Tärkeä kysymys on ratkaista, mille taholle työvoimapalvelujen järjestäminen kuuluu. Se on esimerkki yksittäisestä konkreettisesta järjestelystä. Sen rinnalla eduskunta tulee ratkomaan lukuisia isoja ihmisten arkeen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, kuten millä tavoin työttömien uudelleen työllistymistä tuetaan, miten vanhuspalvelut ja päivähoito järjestetään ja miten maahanmuuttoa ja kotouttamista ruvetaan hoitamaan.

TYÖELÄMÄN SÄÄNTELY puolestaan on kokonaisuus, jonka linjaan ja hoitamisen tapaan tuleva hallituspohja olennaisesti vaikuttaa. Kysymys on yleisesti ottaen siitä, haetaanko ratkaisuja sopimalla vai ei. Yksittäisiä asioita ajatellen esimerkkinä toimivat nollatuntisopimukset, jotka voivat hallituspohjasta riippuen nousta uudelleen arvioitavaksi tai jäädä nykyiseen tilaansa.

HARMAAN TALOUDEN TORJUNTA on oletettavasti aihe, josta myös maan seuraava hallitus laatii ohjelman. Se puolestaan kytkeytyy monin tavoin työelämään ja työmarkkinoihin. Silloin keskusteluun nousevat esimerkiksi tilaajavastuulaki ja sen tiukentaminen, ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen sanktiointi.

VEROLAIT päätetään lähes vuosittain. Keskeinen linjakysymys on verotuksen kokonaistason säätäminen suhteessa hyvinvointivaltion rahoittamiseen. Silloin kyse on paitsi verotuksen tasosta myös veropohjan määrittämisestä ja sen mahdollisesta tiivistämisestä.

MENOPUOLELLA mittavia asioita ovat esimerkiksi puolustusvoimien tulevat hankinnat. Ilmavoimien uusien hävittäjien lisäksi edessä ovat merivoimien hankinnat. Liikennesektorilla puhutaan puolestaan siitä, kuinka väylien peruskorjausvelkaa saataisiin pienennettyä ja kuinka uudet ratahankkeet kuten pääradan kapasiteettilisäys rahoitetaan. Toisaalta myös yritystuet voivat nousta eduskunnan asialistalle.

TEKSTI PETTERI RAITO

 

TEOLLISUUSLIITTO TYÖLLISYYDEN JA TEOLLISUUDEN ASIALLA

 • Suomea rakennettava yhteistyöllä ja luottamuksella työmarkkinaosapuolten osaamista hyödyntäen
 • Teollisuuden toimintaedellytyksiä parannettava
 • Suomeen perustettava poikkihallinnollinen viennin ja teollisuuden kasvuohjelma
 • EU-puheenjohtajuuden kärkiteemaksi nostettava valmistavan teollisuuden ja kiertotalouden kasvuohjelman luominen Eurooppaan
 • Kotimaisen teollisuuden käyttöön riittävästi edullista, päästötöntä tai vähäpäästöistä sähköä
 • Suomen toimivaa vientitakuujärjestelmää jatkettava
 • Ei säädetä lakeja, jotka lisäävät teollisuuden kustannuksia kilpailijamaihin nähden
 • Päästöoikeuden hinnannousun aiheuttama energialasku korvattava teollisuudelle myös vuoden 2020 jälkeen täysimääräisesti
 • Suomen kaivosklusteria ja sen arvoketjua laajennettava
 • Aktiivisella metsänkäytöllä ja -hoidolla kasvatettava hiilinieluja, metsien virkistys- ja talouskäyttö sovitettava yhteen
 • Valtion pidettävä omistajaohjauksessa aktiivinen ote
 • Työllisyysaste nostettava yli 75 prosenttiin
 • Työvoiman liikkuvuutta lisättävä rohkaisemalla ihmisiä muuttamaan työn perässä ja tukemalla sitä esimerkiksi verotuksen työasuntovähennyksen määrää nostamalla
 • Nuorten työllistymistä edistettävä ja syrjäytyminen ehkäistävä
 • Yritysten noudatettava työehtoja ja niiden noudattamista valvottava, EU-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinta säilytettävä.
 • Koulutusjärjestelmän vastattava elinkeinorakenteen muutoksiin ja tarjottava ihmisille ehyitä ammatillisia opintopolkuja
 • Harmaan talouden torjumiseen valmisteltava eri toimialat laajasti huomioiva kunnianhimoinen ja kattava toimenpideohjelma
 • Veronumerokäytäntö laajennettava ravintoloihin, siivousalalle ja teollisuustoimialoille
 • Tilaajavastuulain perusteella sovellettavien sanktioiden kaltaiset laiminlyöntimaksut otettava käyttöön myös työsuojelurikkomuksissa

 

LUE MYÖS EDUSKUNTAVAALEISTA:

Näin eduskuntapuolueet vaaliohjelmissaan – kannat työelämään ja tärkeisiin liiton jäsenen elämään vaikuttaviin kysymyksiin (13.3.2019)

Vapaiden valtakunta -kampanja haluaa muuttaa politiikan suuntaa – kolme aktiivia kertoo miksi (13.3.2019)

Teollisuusliittolaisia ehdolla eduskuntavaaleissa (Teollisuusliitto)