PIIRROS PENTTI OTSAMO

TYÖYMPÄRISTÖ: Työpaikan suunnitelmat kuntoon

Nyt on päivitysten aika. Työpaikan kehittämistyössä pitää ongelmat nostaa aidosti esiin ja käydä asiat perusteellisesti läpi.

Suunnitelmat ja ohjelmat toimivat parhaimmillaan tuotannon luonnollisena kehittäjänä parantaen myös työilmapiiriä. Tämän ansiosta työntekijät voivat paremmin ja yrityksen tulos nousee.

Tuotannon ja työhyvinvoinnin kehittyminen on mahdollista, mikäli suunnitelmat ja ohjelmat tehdään aidossa yhteistyössä henkilöstöryhmien kanssa. Suunnitelmia laadittaessa pitää ongelmat nostaa rehellisesti esiin ja käydä kaikki työpaikan asiat perusteellisesti läpi.

Ennen päivitysten aloittamista on hyvä kerrata sekä tuotannon että henkilöstön rakenne. Tämä antaa hyvän pohjan suunnittelutyön aloittamiselle. Hyvään suunnittelutyöhön vaaditaan aina myös työpaikan vaarojen selvitys ja työterveyshuollon työpaikkaselvitys.

Kaiken päivitystyön iskulauseeksi kannattaa ottaa: Ei mennä tällä kertaa vanhalla suunnitelmalla!

PÄIVITETTÄVIÄ OHJELMIA

Työsuojelun toimintaohjelma

Tämä on käsikirja työpaikan työsuojelutoiminnalle, pohjana vaarojen selvitys ja arviointi. Toimintaohjelma pitää sisällään muiden muassa kuvauksen työpaikasta, työpaikan kehittämistarpeet sekä työsuojeluvastuut.
Lisätietoja: www.tyosuojelu.fi tai työympäristöyksikön päivystysnumero 020 690 449

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvitykseen. Yrityksellä on velvollisuus teettää ohjelma työpaikalle. Suunnitelma voi olla osana työsuojelun toimintaohjelmaa. Suunnitelma pitää sisällään muiden muassa työpaikan työolot.
Lisätietoja: www.ttl.fi tai työympäristöyksikön päivystysnumerosta 020 690 449

Tasa-arvosuunnitelma

Työnantajan pitää huolehtia, että yrityksessä on tasa-arvosuunnitelma, mikäli yrityksessä työskentelee vähintään 30 henkilöä. Suunnitelma pitää sisällään esimerkiksi selvityksen miesten ja naisten palkkaeroista ja toimet sukupuoleen perustuvan syrjinnän ehkäisemiseksi.
Lisätietoja www.tasa-arvo.fi tai työympäristöyksikön päivystysnumerosta 020 690 449

Yhdenvertaisuusohjelma

Työnantajan pitää huolehtia, että yrityksessä on yhdenvertaisuusohjelma, mikäli yrityksessä työskentelee vähintään 30 henkilöä. Suunnitelman pitää sisältää toimet siitä, miten estetään syrjintä työhönotossa, koulutuksen suunnitellussa, koulutukseen pääsyssä tai työtehtäviä jaettaessa.
Lisätietoja www.yhdenvertaisuus.fi tai työympäristöyksikön päivystysnumerosta 020 690 449

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 henkilöä, pitää tehdä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmassa pitää mainita toimet, joilla kehitetään ja pidetään yllä työntekijöiden ammatillista osaamista. Suunnitelmaan pitää kuulua myös tiedot henkilöstön rakenteesta.
Lisätietoa www.tem.fi tai 020 690 447

  • Listauksessa on mainittu vain pääkohdat selvitettävistä ja esiin nostettavista asioista. 
  • Näiden lisäksi on hyvä käydä läpi työpaikan päihdeohjelma.
  • Ohjelmien ja suunnitelmien päivitystä aloitettaessa onkin tärkeää kerrata niiden sisältö ja tavoite.

TEKSTI JUHA SUTINEN
PIIRROS PENTTI OTSAMO