PIIRROS PENTTI OTSAMO

Planerna i skick på arbetsplatsen

Det är uppdateringsdags. När man utvecklar arbetsplatsen gäller det att ärligt lyfta fram och på riktigt gå igenom problemen.

I bästa fall fungerar planer och program som naturliga delar av produktionen som samtidigt utvecklar verksamheten och förbättrar stämningen på arbetsplatsen. Som en följd mår arbetstagarna bättre och företagets resultat förbättras.

Det är fullt möjligt att utveckla produktionen och trivseln i arbetet, om planerna och programmen görs i verkligt samarbete med personalen. När planerna görs upp måste problemen lyftas fram ärligt och frågorna gås igenom grundligt.

Innan uppdateringsjobbet inleds, är det bra att påminna sig om produktions- och personalstrukturen. Det ger en bra grund för planeringsarbetet. Ett bra planeringsarbete kräver alltid också en kartläggning över risker på arbetsplatsen och en arbetsplatsutredning från företagshälsovården.

”Utgångspunkten för uppdateringsarbetet bör vara att inte göra som alltid förr!”

BEHÖVER UPPDATERING

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet

Det här fungerar som en handbok för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen och som botten för kartläggningen av risker.
Verksamhetsprogrammet innehåller bland annat en beskrivning av arbetsplatsen, utvecklingsbehov och arbetarskyddsansvarsfördelningen.
Mer information: Arbetarskyddsförvaltningen eller arbetsmiljöenhetens jour, 020 690 449

Företagshälsovårdens verksamhetsplan

Företagshälsovårdens verksamhetsplan grundar sig på arbetsplatsutredningen. Företaget har en skyldighet att låta göra ett program för arbetsplatsen. Planen kan vara en del av verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet.
Verksamhetsplanen innehåller bland annat arbetsförhållandena på arbetsplatsen.
Mer information: Arbetshälsoinstitutet eller arbetsmiljöenhetens jour, 020 690 449

Arbetsplatsens jämställdhetsplan

Arbetsgivaren måste se till att det finns en jämställdhetsplan på alla företag med minst 30 anställda.
Planen innehåller till exempel en utredning över löneskillnader mellan kvinnor och män samt vilka åtgärder som gjorts för att förhindra diskriminering på grund av kön.
Mer information: Institutet för hälsa och välfärd eller arbetsmiljöenhetens jour, 020 690 449

Arbetsplatsen jämlikhetsplan

Arbetsgivaren måste se till att det finns en jämlikhetsplan på alla företag med minst 30 anställda.
Planen innehåller åtgärder som gjorts för att förhindra diskriminering vid anställning, planering av utbildning, tillgång till utbildning samt vid utdelning av arbetsuppgifter.
Mer information: www.yhdenvertaisuus.fi/sv eller arbetsmiljöenhetens jour, 020 690 449

Personal- och utbildningsplan

Alla företag med minst 20 anställda ska göra en personal- och utbildningsplan. I planen ska komma fram de åtgärder som gjorts för att utveckla och upprätthålla arbetstagarnas kompetens. Planen ska också innehålla information om personalstrukturen.
Mer information: Arbets- och näringsministeriet eller arbetsmiljöenhetens jour, 020 690 449

  • Föregående lista innehåller bara huvudpoängerna i vad som skall utredas och lyftas fram.
  • Det är också skäl att gå igenom arbetsplatsens rusmedelsprogram.
  • När man börjar planera och uppdatera programmen är det viktigt att repetera innehållet och målsättningarna.

TEXT JUHA SUTINEN
ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND
ILLUSTRATION PERTTI OTSAMO