TYÖYMPÄRISTÖ: Miten päihteet saa testata?

Työpaikkojen huumetestausta säätelee laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Alkoholitesteistä ei laki sano mitään, mutta työterveyshuoltolaki antaa asiassa työnantajalle tiettyjä oikeuksia.

Työpaikkojen huumetestausta säätelee varsin tarkasti laki yksityisyyden suojasta työelämästä. Niin rekrytoinnissa kuin työsuhteen aikanakin huumetestejä voi edellyttää vain, jos kyse on työstä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Lisäksi lain mukaan työskentelyn huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena on vaarannettava vakavasti työturvallisuutta, liikenneturvallisuutta tai esimerkiksi lisättävä riskiä taloudelliseen tai ympäristövahinkoon.

Yksityisyydensuojalain lisäksi työterveyshuoltolaki määrää, että työpaikalla on oltava yhdessä henkilöstön kanssa tehty kirjallinen päihdeohjelma, mikäli huumetestejä halutaan käyttää. Tarkoitus on jo ennalta suunnitella työpaikan käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Päihdeohjelmasta pitää selvitä, keitä huumetestaus koskee, missä tilanteessa testataan ja mitä tapahtuu, jos testinäyte on positiivinen. Vastaavasti on sovittava, mitä tapahtuu, jos työntekijä ei noudata ohjelmassa sovittuja testaus- ja hoitoonohjauskäytäntöjä.

SÄÄTELEMÄTTÖMÄT PUHALLUTUKSET

Siinä missä huumetestauksesta on selkeästi säädetty laissa, alkoholitestauksesta ei ole säädetty mitään. Työterveyshuoltolaki kuitenkin sanoo, että työntekijällä ei ole ilman perusteltua syytä oikeutta kieltäytyä terveystarkastuksesta, jossa selvitetään työntekijän työ- tai toimintakykyä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Tähän perustuen työnantajalla voidaankin katsoa olevan oikeus lähettää työntekijä työterveyshuoltoon testattavaksi, mikäli työnantajalla on perusteltu epäily siitä, että työntekijä on alkoholin vaikutuksen alaisena.

Joillain työpaikoilla on kuitenkin sovittu myös säännönmukaisista puhallutuksista osana yrityksen ennaltaehkäisevää päihde- ja työturvallisuustyötä. Tällaisten massapuhallutusten perustelut ja pelisäännöt on syytä sopia yhdessä henkilöstön kanssa yt- tai työsuojelutoimikunnassa ja kirjata yrityksen päihdeohjelmaan.

PELISÄÄNTÖJÄ JA YHTEISTYÖTÄ

Perusteluja puhallutuksille ilman epäilyä päihtymyksestä voi hakea huumetestauksen lakisääteisistä perusteluista. Mikäli yrityksessä tehtävät työt ovat tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä vaativia, puhallutukset voivat olla perusteltuja. Jos työpaikalla on esimerkiksi runsaasti liikennettä tai käytetään vaarallisia koneita tai vaikka kemikaaleja tai räjähteitä, voi työnantaja vahvistaa työn turvallisuutta puhalluttamalla säännönmukaisesti kaikki työmaalle saapuvat.

Aivan kuten huumetestauksissa, päihdeohjelmaan on syytä kirjata myös alkoholitestauksista, kuka saa puhalluttaa, ketkä puhallutetaan, mitä seuraamuksia siitä on, jos viisari värähtää, millainen hoitoonohjausmalli on käytössä ja miten työntekijöiden yksityisyys suojataan eli ketkä saavat tietää mahdollisista positiivisista testituloksista.

Puhallutusten pitää aina olla tasapuolisia. Kun pelisäännöt huumetestausten, puhallutusten sekä varhaisen puuttumisen ja hoitoonohjaamisen suhteen on sovittu yhdessä ja tiedotettu koko henkilöstölle, mahdollisten ongelmien ilmetessä niiden käsitteleminen on kaikille osapuolille helpompaa.

TEKSTI SAILA RUUTH

Lisää tietoa näistä oppaista:

Työterveyslaitoksen ”Päihdeohjelmaopas – malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla”

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ”Päihdehaitat hallintaan!”