TYÖYMPÄRISTÖ: EU käy syövän torjuntaan

Työssä altistuminen johtaa vuosittain arviolta 120 000 syöpätapaukseen ja 80 000 syöpäkuolemaan Euroopan unionin maissa. Unioni päivittää nyt niin sanotun syöpädirektiivin sairaustapausten torjumiseksi.

Suomessa työperäisiä syöpiä on vuosittain arviolta 1 600–2 700, mikä edustaa 5,3–8,4 prosenttia kaikista syöpätapauksista. Näistä noin kymmenesosa hyväksytään ammattitaudeiksi. Vuonna 2011 arvioitiin 1 135 ihmisen kuolleen työperäiseen syöpään.

Lähes kaikki viime vuosien sairaustapaukset johtuvat edelleen asbestista. Asbestisairaudet puhkeavat useimmiten vuosikymmeniä altistumisen jälkeen.

Työperäisestä syövästä aiheutuu arviolta 334 miljardin euron taloudelliset menetykset EU-maissa joka vuosi. Syöpiä on päätetty torjua EU:ssa usein eri keinoin. Näistä merkittävin lienee niin sanotun syöpädirektiivin (2004/37/EY) päivitys neljällä direktiivillä vuosina 2016–2019.

Direktiiveissä säädetään raja-arvoja useille aineille työpaikan hengitysilmassa. Tähän asti sitovat raja-arvot ovat olleet vain bentseenillä, kovapuupölyllä ja vinyylikloridilla. Useimmille syöpää aiheuttaville aineille ei ole olemassa haitatonta pitoisuutta. Raja-arvot päätetään huomioiden terveydelliset ja teknistaloudelliset vaikutukset. Kaikille syöpädirektiivin päivityksissä mukaan otetuille aineille tai yhdisteille ei tule raja-arvoja, mutta niille altistumista on vähennettävä.

ENSIMMÄINEN PÄIVITYS annettiin viime vuoden joulukuussa. Siinä on raja-arvot 11:lle uudelle aineelle ja päivitetyt raja-arvot kahdelle. Päivitys tulee soveltaa kansalliseen lainsäädäntöön vuoden 2020 tammikuuhun mennessä. Ensimmäisen aallon aineista Suomen kannalta merkittävimpiä lienevät kiteinen piidioksidi (eli kvartsi), kromi (VI) ja kovapuupöly. Korkeita kvartsipitoisuuksia on mitattu erityisesti kaivosteollisuudessa, kromipitoisuuksia hitsauksessa ja plasmaleikkauksessa.

TOISESSA PÄIVITYSEHDOTUKSESSA on raja-arvot viidelle aineelle. Ilman raja-arvoa jäävät bentso(a)pyreeniä sisältävät PAH-seokset ja käytetyt moottoriöljyt, mutta niitäkin koskevat siis samat, tarkat altistumista vähentävät toimenpiteet.

Parlamentti käsittelee myös sytotoksisten lääkkeiden ja dieselpakokaasujen lisäämistä direktiiviin. Altistuminen dieselkaasuille saattaa komission arvion mukaan johtaa 230 000 työntekijän keuhkosyöpäkuolemaan 60 vuodessa. Kovaa kiistelyä aiheuttavat dieselpakokaasut jäävät kuitenkin luultavasti neljänteen päivitykseen.

KOLMANNESSA PÄIVITYSEHDOTUKSESSA on raja-arvot kadmiumille, berylliumille, arseenille epäorgaanisine yhdisteineen, MOCA:lle ja formaldehydille. MOCA:a lukuun ottamatta näitä kaikkia on esiintynyt suomalaistenkin työpaikkojen hengitysilmassa nyt ehdotettuja raja-arvoja suurempina pitoisuuksina.

NELJÄS PÄIVITYSEHDOTUS on tulossa vuoden 2019 aikana. Siihen on luultavasti tulossa raja-arvot nikkelille, akryylinitriilille ja bentseenille. Nikkeliä esiintyy korkeina pitoisuuksina etenkin hitsauksessa metallituotteiden valmistuksessa ja metallin valussa, hionnassa ja pinnoituksessa. Toivottavasti direktiivityö jatkuu edelleen, sillä päivityksiin on tulossa vain jäävuoren huippu EU:n lainsäädännössäkin syöpävaarallisiksi luokitelluista aineista.

PÄIVITYS TYÖPAIKKOJEN HENGITYSILMAN SYÖPÄVAARALLISIIN AINEISIIN, EU 12/2017

KEMIALLINEN TEKIJÄKÄYTTÖ JA ESIINTYMINENSYÖPÄTYYPPI
Kvartsipöly *Kaivokset, louhinta, kivi- ja rakennustyö, valimot, lasi, sementti…Keuhkosyöpä, silikoosi
Tulenkestävät keraamiset kuidutMetalliteollisuus ja energiantuotantoKeuhkosyöpä
KovapuupölyPuun työstö, huonekalujen valmistus ja rakentaminenNenänielualueen sekä nenän sivuonteloiden syöpä
1,2-epoksipropaaniKemikaalien valmistus **Imukudoksen syöpä, verta muodostavien elinten syöpä, leukemia
1,3-butadieeniKemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, öljynjalostus, kumi- ja muovituotteiden valmistusImukudoksen ja verta muodostavien elinten syöpä
2-nitropropaaniPeruskemikaalien valmistus **Maksakasvaimia
AkryyliamidiPeruskemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistusHaimasyöpä
VinyylibromidiKemikaalien, kumi- ja muovi- sekä nahkatuotteiden valmistus **Maksasyöpä
Kromi VI + yhdisteetRuostumaton teräs, sementti, pinnoitteetKeuhko- ja nenänielualueen sekä nenän sivuonteloiden syöpä
EtyleenioksidiSterilointi, öljy- ja kaasuteollisuus **Leukemia
HydratsiiniPaperin ja paperituotteiden , lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus, energian tuotanto, korroosion esto, veden käsittelyKeuhko-ja paksusuolisyöpä
O-toluidiiniKemikaalien ja kumituotteiden valmistus **Virtsarakon syöpä
Vinyylikloridi monomeeriKemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus, Suomessa: jätteenkäsittely, höyrykoneet ja lämmityskattilatVeri- ja imusuonikasvaimet

* Hengittyvä kiteinen piidioksidi
** Ei juurikaan käytetä Suomessa

TEKSTI JENNI ULJAS

Lähde: Riitta Sauni: Työperäinen syöpä on ehkäistävissä. Työterveyslääkäri 4/2017