Etuuksiin ja työttömyysturvaan muutoksia

13.1.2022

TEKSTI SUVI SAJANIEMI

Kelan maksamia etuuksia korotettiin vuoden 2022 alusta 2,1 prosenttia. Sen verran nousivat esimerkiksi työttömän peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, samoin opintoraha. Joitain koronahelpotuksia sen sijaan lopetettiin.

Etuuksien muutokset perustuvat kansaeläkeindeksin pisteluvun nousuun. Indeksi seuraa puolestaan elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hinnoista.

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on tänä vuonna 34,50 euroa päivässä. Vuonna 2021 se oli 33,78 euroa.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta nousee 342,95 eurosta 350,27 euroon ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä 29,05 eurosta 29,67 euroon.

Opintorahan korotus astuu voimaan vasta uuden lukuvuoden alussa eli 1.8.2022.  Jos opiskelija asuu itsenäisesti ja on täyttänyt 18 vuotta, opintoraha nousee 253,69 eurosta 259,10 euroon kuukaudessa.

Oppivelvollisuuden laajennus tuo muutoksen nuorten työttömyysturvaan. Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden alaikäraja nousee 18 vuoteen elokuun 2022 alusta alkaen. Tämä tarkoittaa, että alle 18-vuotias ei voi enää kerryttää ansiopäivärahan työssäoloehtoa. Työssäoloehtoa ei kerrytä työ, josta ei ole maksettu työttömyysvakuutusmaksua.

Alle 18-vuotias ei voi enää kerryttää työssäoloehtoa, vaikka oppivelvollisuus olisi päättynyt alle 18-vuotiaana. Työssäoloehtoaikaa voi kerryttää 17-vuotiaana tehdyllä työskentelyllä näin vain 1.8.2022 asti.

KORONA OTTAA JA ANTAA, EDELLEEN

Työttömyysetuuden suojaosa on palannut koronaa edeltävään aikaan, eli se on laskenut 500 eurosta 300:aan. Suojaosa tarkoittaa palkkaa, jonka työtön voi ansaita ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuuteensa. Liikkuvuusavustus palaa sekin ennen koronaa -säännöksiin. Avustusta voi saada vain, jos toisella paikkakunnalla oleva työ vaatii 3 tunnin edestakaista matkustusta tai muuttoa. Koronahelpotuksen voimassa ollessa riitti 2 tunnin matka-aika.

Lomautettujen työnhakijoiden opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei ole korona-aikana tutkittu TE-toimistossa eikä opiskelu ole siten vaikuttanut lomautuksen aikana maksettavaan työttömyysturvaan. Tämä poikkeus päättyi joulukuun 2021 lopussa.

Työttömyysturvan maksamista koskevaa helpotusta sen sijaan jatketaan tämän vuoden loppuun saakka. Työttömyyskassa tai Kela voi maksaa hakijalle osan työttömyysetuudesta enintään kuuden kuukauden ajan ennakkoon, jo ennen päätöksen tekoa. Työttömyysetuutta pitää kuitenkin edelleen hakea jokaiselle jaksolle.

PERHEVAPAAT UUDISTUVAT ELOKUUSSA

Perhevapaauudistus tulee voimaan elokuun alussa. Uudistuksella tavoitellaan hoitovastuun tasaisempaa jakautumista ja työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden vahvistumista. Tällä haavaa isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä on Suomessa Pohjoismaiden matalimpia. Vuoden 2020 tilaston mukaan äidit pitivät kaikista vanhempainpäivärahapäivistä 90 % ja isät 10 %.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja ennen 1.8.2022, niitä ei voi muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Perhevapaauudistuksessa kumpikin vanhempi saa 160 päivärahapäivän kiintiön. Tästä vanhempi voi luovuttaa 0–63 päivärahapäivää toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolleen tai toisen vanhemman puolisolle.

Loppuraskautta suojaa 40 päivärahapäivän mittainen raskausrahakausi.

PÄIVÄRAHAPÄIVIÄ RUNSAS VUOSI

Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten kaikkineen päivärahapäiviä on yli 14 kuukautta. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molemmat kiintiöt.

Kaksosten, kolmosten ja muissa monikkoperheissä päivärahakiintiö pidentyy toista lasta ja jokaista sitä seuraavaa lasta kohden 84 päivärahapäivällä.

Perhevapaiden päivärahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Päivärahaa voidaan maksaa joustavasti yksittäisinä päivinä, osan viikosta tai päivästä tai esimerkiksi joka toinen viikko.

Päivärahapäivät voi käyttää useassa osassa. Työntekijöillä vapaiden joustavuutta rajoittavat kuitenkin melko tiukat ilmoitusajat sekä rajoitettu oikeus pitää vapaita useammassa kuin neljässä jaksossa kalenterivuoden aikana. Ainoastaan raskausrahakausi on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua aikaa.

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta tai siitä, onko hän biologinen vanhempi,  adoptiovanhempi vai  lähi- tai etävanhempi.

Taulukko Kelan etuuksien euromääristä

Muita lisätietoja SAK:n verkkosivulla