”Förtroendemannen är den viktigaste länken”

I höstens förtroendemannaval väljs de viktigaste intressebevakarna på arbetsplatserna runtom i landet för följande tvåårsperiod.

29.10.2020

– En av de viktigaste uppgifterna för förtroendemännen är att arbeta för organisering på arbetsplatsen och att rekrytera medlemmar. Då organiseringsgraden på arbetsplatsen är hög har förtroendemannen – arbetstagarnas representant – betydligt bättre förutsättningar att förhandla om förbättringar för arbetstagarna, säger Ville-Petteri Risberg, organisationsexpert på Industrifacket.

Förtroendemannen är den viktigaste länken i arbetet för att bevaka de anställdas intressen på arbetsplatsen. Utan förtroendemän kommer förbundet inte nödvändigtvis i kontakt med vardagen och läget på arbetsplatserna.

En person som är medlem i en fackavdelning som är ansluten till Industrifacket kan ställa upp i förtroendemannavalet.

– I egenskap av förtroendeman kommer du åt att påverka på din arbetsplats och konkret hjälpa dina arbetskamrater. Om ni inte valt en huvudförtroendeman på er arbetsplats, lönar det sig nu att samla ihop gänget och fundera över vem man skulle kunna välja, säger Risberg.

”Genom förtroendemannen kommer arbetstagarnas synpunkter bättre fram, då man utvecklar företaget eller tar beslut som påverkar på arbetsförhållandena på jobbet”, säger Ville-Petteri Risberg, organisationsombudsman på Industrifacket. FOTO KITI HAILA

– Även om det inte finns en huvudförtroendeman, så blir det lätt så att någon viss person är något av en representant för arbetstagarna i diskussioner med arbetsgivaren. Det blir lättare för den här personen om ställningen blir mer officiell.

Förtroendemännen deltar också i utvecklandet av företaget.

– Genom förtroendemannen kommer arbetstagarnas synpunkter bättre fram, då man utvecklar företaget eller tar beslut som påverkar på arbetsförhållandena på jobbet.

ASKO-MATTI KOSKELAINEN

ÖVERSÄTTNING JOHANNES WARIS

FÖRTROENDEMAN

Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Hen arbetar för organisering och rekrytering av medlemmar.

Förtroendemannen förhandlar, avtalar, jämkar och förmedlar information mellan arbetsgivaren och personalen. Förtroendemannen hjälper till i alla frågor som berör anställningen och hens arbete ske alltid i förtroende.

I september 2020 fanns det veterligen 1986 huvudförtroendemän, 1342 vice huvudförtroendemän och 1203 förtroendemän i Industrifacket.

FÖRTROENDEMANNENS UPPGIFTER

Arbetsgivaren är skyldig att följa de arbetsvillkor som råder i branschen. I egenskap av representant för arbetstagarna bevakar förtroendemannen att

  • kollektivavtalet följs på arbetsplatsen

  • arbetslagstiftningen följs på arbetsplatsen

  • villkoren i anställningsförhållandet följs på arbetsplatsen

Förtroendemannen representerar fackavdelningen i frågor som gäller:

  • relationen mellan arbetstagare och arbetsgivaren,

  • utveckling av företaget,

  • lokala avtal

Förtroendemannen får på arbetstid sköta sitt förtroendeuppdrag i enlighet med skrivelserna i kollektivavtalet. Förtroendemannens ställning grundar sig både på lag och kollektivavtal.

VAL AV FÖRTROENDEMAN

Förtroendemannen väljs genom val på arbetsplatsen. Samtidigt väljer man också vice förtroendemannen och beroende på arbetsplatsens storlek också avdelningsförtroendemän. Val av koncernförtroendeman kan man avtala om inom koncernen.

Samtliga anställda som organiserat sig genom den fackavdelning inom Industrifacket som verkar på arbetsplatsen har rätt att ställa upp och rösta i valet, liksom också att organisera själva valet. Tid och plats är en fråga som man kommer överens om med arbetsgivaren.

I vissa kollektivavtal förekommer skrivelser som skiljer sig från de allmänna reglerna för förtroendemannaval inom förbundet. Kolla därför även kollektivavtalet i samband med arrangemangen inför valet.

Förtroendemannen väljs i regel för en period som varar i två år.

OBS! Det är speciellt viktigt att man på arbetsplatser inom den mekaniska skogsindustrin och bioindustrin väljer förtroendemän, då arbetsgivarorganisationen Skogsindustrin rf. meddelat att de inte i fortsättningen gör upp rikstäckande kollektivavtal utan vill föra förhandlingarna till koncern- företags- och arbetsplatsnivå.

OM DET INTE FINNS EN FÖRTROENDEMAN PÅ MIN ARBETSPLATS?

I fall det inte finns en förtroendeman på jobbet kan de organiserade i samarbete med fackavdelningen anordna förtroendemannaval när som helst.

Anvisningar för val och förtroendemannens uppgifter får man från Industrifackets regionkontor.

Industrifacket utbildar förtroendemannen för förtroendeuppdraget och tillhörande uppgifter.

Arbetsgivaren betalar lön för utbildningstiden.

OBS! KANDIDATNOMINERINGEN KAN GÖRAS SKRIFTLIGEN

Kandidatnomineringen kan också nu i coronatider genomföras skriftligen.

Kandidaterna kan meddela om att de vill ställa upp i val genom att föra ett skriftligt meddelande till ett postfack på arbetsplatsen. 

På så sätt undviker man fysiska kandidatnomineringsmöten.