Tekijän lukijatutkimuksen tulokset: Omaksi koettu, hyödyllinen ja luettu

Teollisuusliiton jäsenlehti Tekijä on omaksi koettu, hyödyllistä tietoa tarjoava, luettu ja keskustelua herättävä lehti. Painettu lehti on tunnetumpi kuin verkkolehti.

Tekijän kesäkuussa toteutettu lukijatutkimus osoittaa, että lehti on verrattain lyhyen ilmestymisensä aikana saavuttanut vankan jalansijan jäsenten ja luottamushenkilöiden keskuudessa.

Painettua lehteä lukee usein tai silloin tällöin 83 prosenttia jäsenistä ja 91 prosenttia luottamusmiehistä. Tarkemmin eroteltuna jäsenistä lehteä lukee usein noin 47 prosenttia, silloin tällöin noin 36 prosenttia, harvoin 11 prosenttia ja ei koskaan noin 4 prosenttia. Luottamusmiehistä Tekijää lukee usein 60 prosenttia, silloin tällöin noin 30 prosenttia, harvoin 9 prosenttia ja ei koskaan alle prosentti.

Lehden lukemisen aktiivisuus vaihtelee ikäryhmittäin. 55 vuotta täyttäneistä jäsenistä lehteä ilmoittaa lukevansa usein tai silloin tällöin 91 prosenttia, 35–54-vuotiaista 81 prosenttia ja alle 35-vuotiaista noin 73 prosenttia.

Liiton jäsenenä lehden tuntee omaksi tai osittain omaksi hieman yli 80 prosenttia jäsenistä. Alle 35-vuotiaista tämän arvion antaa 40 prosenttia, 35–54-vuotiaista 45 prosenttia ja yli 55-vuotiaista 50 prosenttia. Luottamusmiehistä lehden omaksi tai osittain omaksi kokee 91 prosenttia.

Liki 86 prosenttia jäsenistä arvioi Tekijän kokonaan tai osittain itselleen hyödylliseksi. 21 prosenttia alle 35-vuotiaista pitää lehteä hyödyllisenä ja 65 prosenttia osittain hyödyllisenä. Vanhemmista ikäryhmistä yli 30 prosenttia pitää lehteä hyödyllisenä ja 50 prosenttia osittain hyödyllisenä. Luottamusmiehistä noin 93 prosenttia arvioi Tekijän hyödylliseksi ja osittain hyödylliseksi.

TYÖPAIKKAJUTUT JA HAASTATTELUT KIINNOSTAVAT

Hieman yli 91 prosenttia jäsenistä ja 95 prosenttia luottamusmiehistä arvioi Tekijän jutut kokonaan tai osittain kiinnostaviksi. Viisi kiinnostavinta aihepiiriä ovat työpaikkajutut ja haastattelut, työehtoja koskevat asiat, liiton kannanotot ja päätökset, alueelliset aiheet ja työaikakysymykset. Niistä kiinnostuneiden osuus vaihteli 57 ja 74 prosentin välillä. Vähiten kiinnostavat aihepiirit olivat tasa-arvo, muiden maiden teollisuustyöläiset, kansainvälinen ammattiyhdistystoiminta sekä sarjakuva ja pulmat. Näistä kiinnostuneiden osuus vaihteli 13 ja 26 prosentin välillä.

Luottamusmiehet ovat jäseniä enemmän kiinnostuneita ay-liikkeen toiminnasta ja tulevaisuudesta, ammattiosastojen ja liiton toiminnasta, ammatillisesta koulutuksesta ja työpaikoilla tapahtuvista muutoksista. Sitä vastoin jäsenet ilmaisivat esimerkiksi suuremman kiinnostuksen kansainvälistä ay-toimintaa kohtaan kuin luottamusmiehet. Nuorten alle 35-vuotiaiden vastaajien keskuudessa muista ikäryhmistä erottuvat kiinnostuksen aiheet ovat tulevaisuus ja keksinnöt, Suomen taloudellinen kehitys ja poliittinen tilanne sekä nuoret.

Tietoa liiton toiminnasta kertoi saavansa 93 prosenttia jäsenistä ja 97 prosenttia luottamusmiehistä.

YMMÄRRETTÄVÄ JA LAADUKAS

Vastaajilta kysyttiin mielipidettä painetun lehden koosta, painojäljestä, paperin laadusta, valokuvien, värien ja grafiikan käytöstä, tekstin luettavuudesta ja ulkoasusta kokonaisuutena. 89–94 prosenttia jäsenistä ja 87–95 prosenttia luottamusmiehistä arvioi nämä laatutekijät erinomaiseksi tai hyväksi. Heikon arvion antavien osuus vaihteli 0,6 ja 1,6 prosentin välillä molemmissa ryhmissä.

Lehdessä käytetty kieli arvioitiin 97 prosentin painoarvolla helposti ymmärrettäväksi. Juttuja, kuvia, tekstiä ja sivuja arvioitiin olevan sopivasti niin, että vastausprosentit vaihtelivat 76 ja 83 välillä. Lopuista vastaajista suurempi osa arvioi kaikkia edellisiä olevan ennemmin liian vähän kuin liikaa.

Arviot muuttuvat jonkin verran juttujen pituuksista kysyttäessä. Noin 65 prosenttia vastaajista katsoi lyhyitä ja pitkiä juttuja olevan sopivasti, mutta hieman yli 20 prosentin mielestä lyhyitä juttuja on liian vähän ja hieman yli 15 prosentin mielestä pitkiä juttuja on liikaa. Mainosten määrää piti sopivana 58 prosenttia vastaajista. 23 prosenttia arvioi niitä olevan liikaa.

Tekijä ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Tätä piti sopivana hieman yli 80 prosenttia vastaajista. Liian suureksi sen arvioi yli 10 prosenttia ja liian vähäiseksi 4 prosenttia vastaajista.

JUTUISTA KESKUSTELLAAN TÖISSÄ JA KOTONA

Tekijä herättää keskustelua ennen muuta työvoimapoliittisista aiheista. Keskustelua Tekijän jutuista kertoi heränneen usein tai silloin tällöin 56 prosenttia luottamusmiehistä ja 28 prosenttia jäsenistä. Suurin osa keskusteluista, 58 prosenttia, tapahtui työpaikalla. Loput 42 prosenttia keskusteluista tapahtui kotona, ammattiosastossa, Murikassa ja sosiaalisessa mediassa.

Eniten keskustelua aiheuttaneita aiheita olivat esimerkiksi aktiivimalli, kiky, työehtosopimukset, lakiasiat, lakko, vaalit ja työpaikkavierailut. Keskusteluja käytiin työkavereiden, ay-aktiivien ja puolisojen ja kavereiden kanssa. Luottamushenkilöt keskustelevat Tekijän jutuista enemmän töissä kuin jäsenet. Naiset keskustelevat jutuista miehiä todennäköisemmin muualla kuin töissä.

Mielenkiintoinen tulos on se, että kotimaisten suuralueiden perusteella tarkasteltuna tutkimuksessa annetut vastaukset ovat varsin lähellä toisiaan. Sama pätee sektoreihin. Eroja on melko vähän. Nähtävissä kuitenkin esimerkiksi on, että eniten lehti tunnetaan kokonaan omaksi puutuotesektorilla 52 prosentin vastausosuudella ja vähiten erityisalojen sektorilla 37 prosentin osuudella.

VERKKOLEHTEÄ EI VIELÄ TUNNETA

Tekijän verkkolehti on luottamusmiehille ja jäsenille vielä melko tuntematon kanava. Sitä lukee usein tai silloin tällöin 31 prosenttia luottamusmiehistä ja 13 prosenttia jäsenistä. Heistä selvästi suurin osa arvioi verkkolehden hyväksi tai erinomaiseksi.

Verkkolehden lukemisessa ero ikäryhmien välillä on pieni. Miehet ja naiset lukevat printti- ja verkkolehteä toisiinsa verrattuna tasaisesti. Sama pätee eri sopimussektoreilla työskenteleviin jäseniin. Verkkolehden lukemisessa käytetyt välineet ovat tietokone, matkapuhelin ja tabletti. Mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kysymys, sitä useammin lukemisessa käytetään kännykkää.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tekijän lukijatutkimuksen toteutti Teollisuusliiton tutkimusyksikkö. Kysely lähetettiin liiton jäsen- ja luottamuspaneelille. Vastausaika oli 28.5.–11.6.2019. Kyselyyn vastasi 960 jäsentä ja 245 luottamusmiestä eli yhteensä 1 205 henkilöä.

ETEENPÄIN ASKEL KERRALLAAN

Lukijatutkimusta käytetään Tekijän kehittämisen apuna. Esimerkiksi viestit lyhyiden juttujen jossain määrin koetusta vähäisyydestä ja pitkien juttujen liiallisuudesta sekä suoraan eri sopimusalojen työpaikoilta ja jäsenten asioista nousevien juttuaiheiden lisäämisestä on asetettu toimituksessa suunnittelupöydälle. Uudistukset toteutetaan liukuvasti pala kerrallaan.

TEKSTI PETTERI RAITO

Anna palautetta, kerro mistä sinä haluaisit lukea: tekija@teollisuusliitto.fi