Hur ska arbetslösa bevisa sin aktivitet?

Den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa trädde i kraft 1.1.2018. Man kan undvika nedskärningen genom deltidsarbete, snuttjobb, arbetskraftsutbildning eller företagsverksamhet som bisyssla. Den arbetslösa ansöker om arbetslöshetsersättning med samma blanketter, bilagor och uppgifter som tidigare.

Irene Niskanen som är chef för Industrins arbetslöshetskassa konstaterar att aktiveringsmodellen i praktiken berör alla arbetslösa medlemmar som hör till a-kassan. Utanför modellen står ändå till exempel de som får eller ansöker om förmånen på grund av arbetsoförmåga eller de som har förkortade arbetsveckor eller är permitterade under 65 dagar.

– Om vi går enligt siffrorna för år 2017, berör aktiveringsmodellen under år 2018 över 34 000 medlemmar.

Irene Niskanen, chef för Industrins a-kassa

Arbetslösa ska uppvisa aktivitet under granskningsperioder på 65 dagar, eller ungefär tre månader. Den arbetslösa undgår nedskärningar om han eller hon uppfyller något av följande aktiveringskrav.

– Den arbetslösa ska ha arbetat i minst 18 timmar under de senaste 65 dagarna. Eller så ska den arbetslösa ha deltagit i sysselsättningsfrämjande service i minst fem dagar. Det tredje alternativet är företagande. I det fallet ska den arbetslösa tjäna minst 23 procent av det som uppfyller företagares arbetsvillkor. Det betyder inkomster på ungefär 240 euro på 65 dagar.

Om den arbetslösa inte lyckas uppfylla något av kraven, sjunker arbetslöshetsersättningen med 4,65 procent för de kommande tre månaderna. Arbetslöshetsersättning kan sökas helt som tidigare antingen elektroniskt eller på papper, det praktiska i själva ansökningen ändras alltså inte.

Effekterna av aktiveringsmodellens nedskärningar har räknats ut och de varierar enligt hur stor ersättningen är.

– För den som får grunddagpenning sjunker summan med ungefär 33 euro i månaden. Om man innan arbetslösheten har tjänat 2 000 i månaden, sjunker ersättningen med ungefär 58 euro och med en inkomst på 3 000 euro i månaden, är sänkningen ungefär 78 euro i månaden.

Niskanen poängterar att nedskärningen alltid gäller hela den kommande granskningsperioden. Granskningsperioden inleds samtidigt för alla dem som är arbetslösa vid årsskiftet. Trots att den arbetslösa under den första granskningsperioden någonsin som slutar i mars, skulle få ett tre dagars snuttjobb i maj, så försvinner bestraffningen inte. Personen skulle ändå få nedsatt dagpenning för hela granskningsperioden april–juni.

A-KASSORNA OCH FPA AGERAR POLIS?

– Ja, vi tvingas agera polis. Vi måste sänka dagpenningen enligt lagen, om inte det finns aktivitet under granskningsperioden, konstaterar Niskanen.

Chefen för Industrins arbetslöshetskassa går också med på att underteckna den bedömningen att aktiveringsmodellen sysselsätter – men inte arbetslösa, utan a-kassornas och Folkpensionsanstaltens personal.

– Vi får fler granskningsskeden när vi måste granska ansökningarna efter varje 65 dagars period. Har det funnits aktivitet eller inte?

Niskanen understryker att medlemmarna vid Industrins a-kassa har blivit arbetslösa för att det inte finns arbete. Det är en vanföreställning att det skulle uppstå arbetstillfällen genom att bestraffa de arbetslösa och skära i deras annars också knappa utkomst.

– Våra medlemmar vill arbeta och söker hela tiden jobb. Jag hör hela tiden berättelser om hur man har skickat tiotals eller till och med hundratals arbetsansökningar. En stor del besvaras inte ens överhuvudtaget.

– Det ända sättet att få minska arbetslöshetsgraden är att skapa fler jobb.

Aktiveringsmodellen behandlar inte heller jämlikt arbetslösa som bor på olika håll i landet. Också riksdagens grundlagsutskott har poängterat detta. En arbetslös kan inget om ortens arbets- och näringsbyrå inte erbjuder varken jobb eller arbetskraftsutbildning.

Niskanen påminner också om att aktiveringsmodellen inte ger nåd åt över 60-åriga arbetslösa. Äldre arbetslösa får i nuläget med så kallade tilläggsdagar arbetslöshetsersättning tills de kan gå i ålderspension. I och med aktiveringsmodellen får nu också de äldre som inte ens får något snuttjobb en lägre ersättning ändå fram till pensioneringen.

TEXT SUVI SAJANIEMI ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND