Liittokokous määritti strategisen linjan

Liittokokous määritti Teollisuusliitolle kaksi strategista päälinjaa. Ne ovat mahdollisuuksien ja turvan tuottaminen ja päivitys ammattiyhdistystoimintaan.

Teollisuusliiton strategia on vuoteen 2023 asti ulottuva toimintasuunnitelma. Sen ensimmäisellä päälinjalla eli mahdollisuuksien ja turvan tuottamisella tarkoitetaan parempaa toimeentuloa ja työllisyyttä, laadukkaita ja kehittyviä töitä, osaamiseen perustuvia vahvempia työuria ja tuntuvaa tukea muutostilanteissa.

Parempaa toimeentuloa ja työllisyyttä tavoitellaan esimerkiksi pitämällä huolta sopimusalojen palkkakehityksestä ja ostovoiman kasvusta, edistämällä palkkatasa-arvoa ja vaikuttamalla epätyypillisten työsuhteiden vähentämiseen ja niiden työehtojen parantamiseen. Laadukkaita ja paremmaksi muokattavia töitä tavoitellaan muun muassa edistämällä työntekijöiden osallistumista yritysten kehittämiseen ja hallintoelimiin.

Osaamiseen perustuvia vahvempia työuria puolestaan tavoitellaan esimerkiksi vaikuttamalla siihen, että ammatillista ja aikuiskoulutusta on tarjolla riittävästi oikeissa paikoissa, ja toisaalta vaikuttamalla siihen, että koulutuksen tukijärjestelmä mahdollistaa vaivattomat työelämän siirtymätaipaleet. Tuntuva tuki muutostilanteissa puolestaan tarkoittaa esimerkiksi yhteistoiminnan, työsuhde-, työttömyys ja muutosturvan kehittämistä, työkyvyttömien ja osatyökyvyttömien aseman parantamista, työn ja perheen yhteensovittamista sekä jäsenten kysymysten, erimielisyysasioiden ja oikeusjuttujen nopeaa ja sujuvaa selvittämistä.

PÄIVITYS AY-TOIMINTAAN

Strategian toisella päälinjalla eli päivityksellä ay-toimintaan tarkoitetaan aikaisempaa runsaampaa osallistumista ja osallisuutta sekä sujuvampaa yhteispeliä liitossa.

Osallistumisen ja osallisuuden lisääminen tarkoittaa osallistumistapojen kehittämistä, kaikkien osallistumishaluisten jäsenten toimintaan mukaan ottamista, jäsenten välisten verkostojen kehittämistä ja tukemista, avointa ja monipuolista tiedon jakamista liiton toiminnasta sekä liiton merkityksen lisäämistä alan opiskelijoiden, valmistuneiden ja työelämään siirtyneiden keskuudessa.

Päivitys ammattiyhdistystoimintaan pitää sisällään tavoitteen tulla Suomen tunnetuimmaksi ja luotetuimmaksi ammattiliitoksi valtakunnallisesti. Sen saavuttamiseksi tarvitaan asiantuntevaa ja näkyvää vaikuttamista, kuulumista ja aktiivista keskustelua jäsenten eduista työpaikoilla ja työelämässä sekä jäsenten toiveiden, heidän kokemien uhkien, tarpeiden ja unelmien tuntemista. Teollisuusliitto tukee jäsenten osallistumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Liittokokous vahvisti muun muassa järjestämistyön, nuorisotoiminnan, yhteiskuntavaikuttamisen, tiedonkulun sujuvoittamisen ja häirinnän ehkäisemisen asemaa strategian kokonaisuudessa. Järjestämisellä tarkoitetaan tiivistetysti jäsenten ja luottamushenkilöiden tukemista ja auttamista työpaikoilla tapahtuvassa edunvalvonnassa ja jäsenhankinnassa. Tukiresursseina toimivat liitto ja ammattiosastot.

ARVOPOHJA STRATEGIAN TUKENA

Teollisuusliiton strategia nojaa kolmeen arvoon. Ne ovat yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus. Yhteisvoiman tuottamiseksi asiat tehdään yhdessä niin, että jokaista jäsentä pidetään yhtä tärkeänä. Sopiminen tarkoittaa rehtiä ja aktiivista yhteistyötä sekä hyvän työelämän ja kestävän kehityksen edistämistä. Neuvokkuudella tarkoitetaan uskallusta uudistaa ja uudistua sekä asiantuntemuksen kehittämistä ja jakamista. Neuvokkuuden taustalla jäsenten ja henkilökunnan osaaminen ja luovuus muodostavat Teollisuusliiton keskeisen vahvuuden. Siihen nähden liitto on vain työkalu, joskin tärkeä sellainen, jonka avulla sopimusalojen työntekijät voivat yhdessä parantaa etujaan ja asemaansa työelämässä.

Kun jäsenlähtöinen toimintamalli, tasa-arvo ja heikompien puolustaminen lisätään edellä kuvattuun arvopohjaan, voidaan nykyisten ongelmien taustasyihin eli globalisaatioon ja digitalisaatioon tarttua myös mahdollisina ratkaisujen avaimina. Kehitys voi esimerkiksi tuoda takaisin jo kertaalleen ulkomaille siirtynyttä tuotantoa tai uusi tekniikka voi vaikkapa tehdä työajan lyhentämisen mahdolliseksi. Epävarmuutta, katkoksellisuutta ja huolia aiheuttavien muutosten keskellä liiton tehtävänä on yhdessä jäsenten kanssa toisaalta ennakoivasti ja toisaalta nopeasti reagoiden auttaa kaikkia pärjäämään työelämässä ja ylittämään mahdollisesti vastaan tulevat pulmalliset tilanteet.

Teollisuusliiton valtuustolla on merkittävä rooli tulevien vuosien toiminnan ohjaamisessa.

TEKSTI  PETTERI RAITO   KUVA JYRKI LUUKKONEN