Kongressen slog fast förbundets strategi

Kongressen fattade beslut om två strategiska huvudlinjer. De är att skapa möjligheter och trygghet samt att uppdatera den fackliga verksamheten.

Industrifackets strategi är en verksamhetsplan som sträcker sig till år 2023. Den första huvudlinjedragningen, de vill säga att skapa möjligheter och trygghet innebär bättre utkomst och sysselsättning, till kvaliteten bättre jobb som utvecklas, starkare arbetskarriärer genom kompetens samt betydande stöd vid omställningar.

Vi strävar efter att förbättra utkomsten och höja sysselsättningsgraden genom att se till avtalsbranschernas löneutveckling och att höja köpkraften, främja lönejämlikhet och genom att jobba för att minska mängden atypiska arbetsförhållanden och att förbättra deras arbetsvillkor. Vi eftersträvar bättre och påverkningsbara jobb bland annat genom att främja arbetstagarnas möjlighet att delta i utvecklandet av och beslutsfattandet i företagen.

Starkare arbetskarriärer som grundar sig på kompetens försöker vi uppnå genom att påverka att det finns ett tillräckligt utbud yrkes- och vuxenutbildning, å andra sidan genom att påverka att stödsystemet för utbildning möjliggör omställningar i arbetslivet. Betydande stöd vid förändringar innebär i sin tur utvecklandet till exempel samarbetsförfarandet, anställnings-, arbetslöshets- och omställningsskyddet, att förbättra ställningen för alla de som är på delinvalidpension, att kombinera arbete och familj samt att smidigt och snabbt behandla medlemmarnas frågor, tvister och rättsfall.

EN UPPDATERINGEN AV DEN FACKLIGA VERKSAMHETEN

Med det man i strategin kallar en uppdatering av den fackliga verksamheten vill man öka deltagandet och delaktigheten samt göra samarbetet inom förbundet smidigare.

Att öka deltagandet och delaktigheten innebär att utveckla de olika formerna för deltagande, att ta med alla intresserade i verksamheten, att utveckla och stöda nätverken mellan medlemmarna, ett öppet och mångsidigt informationsutbyte om förbundets verksamhet samt att öka förbundets betydelse bland studerande, utexaminerade och nya arbetstagare inom branschen.

Strävan att uppdatera den fackliga verksamheten innefattar målet att bli Finlands mest kända och pålitligaste fackförbund. För att uppnå det, krävs sakkunnigt och synligt påverkande, synlighet och aktiv diskussion om medlemsförmåner på arbetsplatserna och i arbetslivet samt att ha koll på medlemmarnas önskemål, hotbilder, behov och drömmar. Industrifacket stöder medlemmar som deltar i samhällspåverkan.

Kongressen stärkte också rollen av bland annat organiseringsarbetet, ungdomsverksamheten, samhällspåverkan, informationsgångens smidighet och förebyggandet av trakasserier i strategins helhet. Organiseringen innebär kortfattat att medlemmar och förtroendemän stöds i intressebevakningsarbetet och medlemsrekryteringen på arbetsplatserna. Stödresurserna är förbundet och fackavdelningarna.

VÄRDEGRUND SOM STÖD FÖR STRATEGIN

Industrifackets strategi har tre värderingar som stöttepelare. De är kollektiv styrka, avtal och rådighet. Den kollektiva styrkan uppnås genom att vi värdesätter varje medlem som lika viktig. Att avtala betyder att driva rejält och aktivt samarbete för att uppnå ett bra arbetsliv och att främja en hållbar utveckling. Med rådighet menar vi att vi ska våga förnya och förnyas samt att utveckla och dela vår sakkunskap. Grunden till rådigheten ligger i medlemmarnas och personalens kunnande och kreativitet som skapar Industrifackets centrala styrka. Med tanke på det är förbundet bara ett redskap, om än ett viktigt sådant, med vilket avtalsbranschernas arbetstagare tillsammans kan förbättra sina förmåner och sin ställning i arbetslivet.

När en verksamhetsmodell som utgår från medlemmarna, jämlikhet och försvarandet av de svagare läggs till den tidigare nämnda värdegrunden, kan man istället tackla de bakomliggande orsakerna till de nuvarande problemen, det vill säga globaliseringen och digitaliseringen, som möjliga lösningar. Utvecklingen kan till exempel hämta tillbaka tidigare förlorad produktion till Finland eller så kan ny teknik exempelvis göra en förkortning av arbetstiden möjlig. I en situation där omställningar orsakar osäkerhet, avbrott och bekymmer, har förbundet som uppgift att tillsammans med medlemmarna å ena sidan genom att förutse och å andra sidan snabbt reagera hjälpa alla att klara sig i arbetslivet och överkomma motgångar som kan uppstå.

VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTER 2018

Strategin är en stor helhet och för att förvekliga den är det vettigast att följa betoningsprincipen och att ta ett steg i taget. Tyngdpunkten för Industrifackets nästa års verksamhet är enligt kongressens beslut att förstärka samhällspåverkan, regionverksamheten, regionkontorsnätverket, att utveckla fackavdelningarna samt att köra igång förbundets verksamhet effektivt och högklassigt. I praktiken inleds förbundets verksamhet genast i full utsträckning med fokus på de tidigare nämnda delområdena.

Industrifackets fullmäktige har en stor roll i styrande av verksamheten de kommande åren. Fullmäktige väljer, definierar och vid behov uppdaterar tyngdpunkterna årligen. Med tanke på hela kongressperioden är andra tyngdpunkter också förhandlingsverksamheten, samhällspåverkan, organisering och aktiveringen av medlemmar, medlemstjänsterna och personalen.

TEXT PETTERI RAITO ÖVERSÄTTNING JOHAN LUND