Raseborg 22.8.2023 Yrkesinstitutet Axxell. Metall. Foto: Patrik Lindström

Raseborg 22.8.2023 Yrkesinstitutet Axxell. Metall. Foto: Patrik Lindström